Komunikat ZUS z dnia 3 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 października 2002 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Komunikat ZUS z dnia 3 października 2002 r. w sprawie restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Od 1 października 2002 r. o restrukturyzację zadłużeń w ZUS mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mogą starać się o umorzenie długów w zakresie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Mały przedsiębiorca składa wniosek wraz z uzasadnieniem i określonymi załącznikami. Nie składa programu restrukturyzacyjnego firmy, ale we wniosku opisuje swoją aktualną sytuację oraz działania, które podejmie, by zagwarantować poprawę sytuacji przedsiębiorstwa. Duży przedsiębiorca musi złożyć program restrukturyzacyjny.

Przedsiębiorcy składają wnioski (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w oddziałach lub inspektoratach, które są władne wydawać decyzje restrukturyzacyjne. ZUS ma gotowe wzory wniosków i załączników do wniosków. Wzory te można znaleźć na stronach internetowych ZUS i w stanowiskach obsługi klienta jednostek organizacyjnych Zakładu.

Komplet dokumentów należy złożyć do 15 listopada 2002 r. Jeśli potrzebne będzie uzupełnienie wniosku, to należy je dostarczyć także nie później niż do 15 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Tylko kompletne wnioski mają szansę na pozytywne załatwienie. ZUS ma na wydanie decyzji restrukturyzacyjnej 45 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Umorzeniu podlegają:

- wszystkie zaległości wobec FUS do końca grudnia 1998 r., zaległości wobec Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r. zaległości wobec FUS w części finansowanej przez płatnika, z wyjątkiem składki emerytalnej; w całości umorzeniu podlegają składki na FP, FGSP oraz odsetki za ten okres.

Jeżeli przedsiębiorca, który złożył wniosek o restrukturyzację, jest zadłużony z tytułów nie objętych restrukturyzacją zobowiązany jest do spłaty tego zadłużenia w ciągu 6 miesięcy, liczonych od 1 października 2002 r., czyli od daty wejścia w życie ustawy. Należności te przedsiębiorca musi spłacić wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Decyzja o warunkach restrukturyzacji lub odmowna zostanie wydana w ciągu 45 dni od złożenia wniosku. Umorzenie zaległości nastąpi po upływie roku od doręczenia decyzji restrukturyzacyjnej. W decyzji o warunkach restrukturyzacji określona zostanie wysokość opłaty restrukturyzacyjnej, która jest obliczana od głównych należności restrukturyzowanych. Opłata ta wynosi 1,5% dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pomocy publicznej dla przedsiębiorców objętych programami restrukturyzacyjnymi (górnictwo, hutnictwo itp.). Opłatę w tej wysokości zapłacą także przedsiębiorcy, którzy 30 czerwca 2002 r. byli wierzycielami wyżej wymienionych podmiotów, a należności te wynosiły 50% ogółu ich należności na ten dzień. (Dotyczy to np. podwykonawców, przedsiębiorstw zależnych lub współpracujących). W przypadku pozostałych przedsiębiorców opłata restrukturyzacyjna wyniesie 15%.

Opłata restrukturyzacyjna powinna być wniesiona w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o warunkach restrukturyzacji. Opłata ta może być rozłożona na raty. Wymaga to odrębnej decyzji. W tym przypadku przedsiębiorca poniesie koszty tzw. opłaty prolongacyjnej. Od momentu gdy wpłynie wniosek, zawieszone zostaje postępowanie egzekucyjne.

ZUS przez 11 miesięcy sprawdza, czy podmiot wypełnił wszystkie warunki restrukturyzacji. Po tym czasie zostaje przesłana kolejna decyzja o zakończeniu restrukturyzacji, w której stwierdza się umorzenie należności lub umarza postępowanie restrukturyzacyjne. Jeżeli zapadnie decyzja o tym, że dług nie zostaje umorzony, to wniesiona opłata restrukturyzacyjna zostaje zaliczona na poczet należności.

Restrukturyzacji nie podlegają tegoroczne należności.

Opublikowano: www.zus.gov.pl