Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 marca 2020 r.
Komunikat w sprawie zmiany terminów i zakresu przekazywanych informacji w ramach sprawozdań rocznych za 2019 rok oraz sprawozdania za I kwartał 2020 r., które są sporządzane dla celów Wypłacalność II
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
false

UKNF informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ("EIOPA") na swojej stronie internetowej opublikował rekomendacje dla organów nadzoru dotyczące elastycznego podejścia nadzorczego w zakresie terminów raportowania i ujawniania informacji dla celów Wypłacalność II sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji oraz zakłady ubezpieczeń/reasekuracji tworzące grupy ubezpieczeniowe z uwagi na bieżącą sytuację związaną z pandemią COVID-19 ("RECOMMENDATIONS ON SUPERVISORY FLEXIBILITY REGARDING THE DEADLINE OF SUPERVISORY REPORTING AND PUBLIC DISCLOSURE - CORONAVIRUS / COVID-19" 1 ).

Przedmiotowy dokument zawiera następujące rekomendacje dotyczące zmiany terminów i zakresu przekazywanych oraz ujawnianych informacji sporządzanych przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji oraz grupy ubezpieczeniowe na potrzeby systemu Wypłacalność II odnoszące się odpowiednio do:

1.

sprawozdań rocznych za 2019 rok:

a)

przesunięcie dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji oraz grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu przekazania regularnego sprawozdania do celów nadzoru ("RSR") o 8 tygodni,

b)

przesunięcie dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji dotychczasowego terminu przekazania rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe ("roczne QRT") o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy sprawozdawczych dotyczących:

* zawartości przekazywanych informacji (S.01.01),

* informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02),

* bilansu (S.02.01),

* prognozy przyszłych przepływów pieniężnych brutto (S.13.01),

* wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01),

* środków własnych (S.23.01),

* wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03),

* oraz formularzy sprawozdawczych, które nie zostały przekazane w ramach QRT za IV kwartał 2019 r. z uwagi na zastosowane zwolnienia (dotyczy S.06.02, S.06.03, S.12 i S.17)

w przypadku wskazanych formularzy dotychczasowy termin przekazania informacji do organu nadzoru zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA powinien zostać wydłużony o 2 tygodnie,

c)

przesunięcie dla grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu przekazania rocznych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe ("roczne QRT dla Grup") o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy sprawozdawczych dotyczących:

* zawartości przekazywanych informacji (S.01.01),

* informacji podstawowych - informacji ogólnych (S.01.02),

* bilansu (S.02.01),

* wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22.01),

* środków własnych (S.23.01),

* wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25.01 - S.25.03),

* wykazu podmiotów objętych zakresem nadzoru nad grupą (S.32.01)

w przypadku wskazanych formularzy dotychczasowy termin przekazania informacji do organu nadzoru zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA powinien zostać wydłużony o 2 tygodnie,

d)

przesunięcie dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji oraz grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu ujawnienia sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej ("SFCR") o 8 tygodni, z wyłączeniem formularzy dotyczących:

* bilansu (S.02),

* wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych (S.22),

* środków własnych (S.23),

* wyliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności (S.25)

w przypadku wskazanych formularzy dotychczasowy termin ujawnienia informacji zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA powinien zostać wydłużony o 2 tygodnie.

Dodatkowo zakłady ubezpieczeń/reasekuracji we właściwym terminie określonym na publikację SFCR (zgodnie z ww. rekomendacją EIOPA) powinny ujawnić stosowne informacje odnośnie wpływu COVID-19 na dane i informacje ujawniane w ramach SFCR.

2.

sprawozdania za I kwartał 2020 r.

a)

przesunięcie dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji oraz grup ubezpieczeniowych dotychczasowego terminu przekazania kwartalnych formularzy sprawozdawczych zawierających dane ilościowe ("kwartalne QRT" i "kwartalne QRT dla Grup") oraz kwartalnych danych na potrzeby stabilności finansowej ("kwartalne QRT FS" i "kwartalne QRT FS dla Grup") o 1 tydzień, z wyłączeniem w ramach kwartalnego QRT i kwartalnego QRT dla Grup formularza sprawozdawczego dotyczącego:

* instrumentów pochodnych - transakcji (S.08.02)

w przypadku wskazanego powyżej formularza dotychczasowy termin przekazania informacji do organu nadzoru (zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez EIOPA) powinien zostać wydłużony o 4 tygodnie.

Jednocześnie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny oszacować kapitałowy wymóg wypłacalności na koniec I kwartału 2020 r. (a nie ograniczyć się do podania informacji o ostatnio oszacowanym kapitałowym wymogu wypłacalności) i odpowiednio zaraportować w kwartalnym QRT za I kwartał 2020 r.

Mając na uwadze ww. rekomendacje, UKNF informuje, że w chwili obecnej uczestniczy w pracach legislacyjnych w ramach "Tarczy Antykryzysowej", aby wdrożyć przedmiotowe rekomendacje poprzez odpowiednie dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.) do rekomendowanych przez EIOPA terminów dotyczących wymogów sprawozdawczych.

Dodatkowo UKNF informuje, że w dniu 23 marca 2020 r. drogą mailową zostały przekazane do zakładów ubezpieczeń/reasekuracji instrukcje dotyczące kwestii technicznych w zakresie przekazywanych rocznych i kwartalnych formularzy sprawozdawczych dla celów Wypłacalność II.

Opublikowano: www.knf.gov.pl