Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2020 r.
Komunikat nr 9 w sprawie instytucji „czynnego żalu” przy zgłaszaniu informacji do CRBR
Ministerstwo Finansów
false

Informujemy, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) nie przewiduje instytucji "czynny żal".

"Czynny żal" jest instytucją wynikającą z prawa podatkowego z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego - "nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu" i nie może mieć zastosowania do przepisów ww. ustawy.

W związku z tym, składanie wniosków i próśb w powyższym zakresie jest bezprzedmiotowe.

Karę administracyjną, o której mowa w art. 153 ust. 1 ustawy, może zostać nałożona przez uprawniony organ po wszczęciu postępowania administracyjnego, w trakcie którego strona postępowania będzie miała możliwość wykazania wszystkich okoliczności jak i dowodów w sprawie. Dlatego do czasu wszczęcia ww. postępowania wnioski dotyczące niewypełnienia obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR w ustawowym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy do stałego śledzenia strony https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych, na której publikowane są komunikaty oraz pytania i odpowiedzi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl