Komunikat nr 7 w sprawie sposobu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy o pppoft w przypadku wystąpienia zmian posiadanych przez instytucję obowiązaną danych do raportowania przed ich przekazaniem

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów Komunikat nr 7 w sprawie sposobu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy o pppoft w przypadku wystąpienia zmian posiadanych przez instytucję obowiązaną danych do raportowania przed ich przekazaniem

Komunikat nr 7 w sprawie sposobu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy o pppoft w przypadku wystąpienia zmian posiadanych przez instytucję obowiązaną danych do raportowania przed ich przekazaniem.

Komunikat nr 7 w sprawie sposobu raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.) w przypadku wystąpienia zmian posiadanych przez instytucję obowiązaną danych do raportowania przed ich przekazaniem.

W związku z kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pytaniami w sprawie sposobu postępowania przez instytucje obowiązane w przypadku wystąpienia rozbieżności między danymi identyfikującymi, o których mowa w art. 72 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.), pomiędzy datą wydania dyspozycji lub zleceniem przeprowadzenia transakcji przez klienta, a datą przekazania ww. informacji przez instytucję obowiązaną do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (np. wskutek poinformowania przez klienta o zmianie numeru dowodu tożsamości), uprzejmie informuję co następuje:

Na podstawie art. 72 ust. 1 ww. ustawy instytucje obowiązane, za wyjątkiem instytucji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11, 13-15 i 18 ww. ustawy, zobowiązane są do przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonych przez nie tzw. transakcjach ponadprogowych. Stosownie do art. 72 ust. 6 pkt 3 i 4 ww. ustawy, podlegające raportowaniu informacje zawierają enumeratywnie określone dane, w tym m.in. dane identyfikacyjne klienta oraz stron transakcji.

W przypadku wystąpienia ewentualnej rozbieżności między danymi, o których mowa w art. 72 ust. 6 pkt 3 i 4 ww. ustawy, z daty wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji przez klienta, a danymi z daty przekazania ww. informacji przez instytucję obowiązaną, w opinii Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wymagane jest raportowanie przedmiotowych danych z daty wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji przez klienta.

Jednocześnie informuję, że instytucja obowiązana może informację o tych różnicach zawrzeć jako dodatkowe dane przekazywane w informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (w polu "Uwagi" w strukturze przekazywanej informacji zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego). Tak jak w przypadku każdej realizowanej transakcji na instytucji obowiązanej ciąży obowiązek rozpoznania ryzyka związanego z daną transakcją oraz klientem, w szczególności wymagane jest zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ewentualne przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 lub 89 ww. ustawy nie wpływa na zmianę obowiązku przekazania informacji w trybie art. 72 ww. ustawy, ani nie powoduje powstania obowiązku przesłania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej korekty do informacji już przekazanej w ww. trybie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl