Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania i zmiany kwot dotacji na działalność samorządowych... - OpenLEX

undefinedKompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania i zmiany kwot dotacji na działalność samorządowych instytucji kultury.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 października 2006 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania i zmiany kwot dotacji na działalność samorządowych instytucji kultury.

Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania i zmiany kwot dotacji na działalność samorządowych instytucji kultury

Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

W tym celu organizator (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego) wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania.

Organizator nadaje również powstającej instytucji kultury statut, jak też zapewnia jej środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Po dokonaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora każda instytucja kultury uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność.

Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w przepisach zawartych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).Wynika z nich, że instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu działalności tej instytucji, zatwierdzonego przez jej dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora. Jak wynika z treści art. 28 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wysokość rocznej dotacji dla każdej instytucji kultury ustala organizator.

Z treści art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) wynika obowiązek określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale budżetowej dotacji

przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. W odniesieniu do instytucji kultury są to dotacje podmiotowe przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu (art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych).

Zdaniem Kolegium, stosownie do postanowienia art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 184 ustawy o finansach publicznych, jedynie organ stanowiący może ustalić wysokość rocznej dotacji dla

instytucji kultury, a wszelkie zmiany jej wysokości stanowią w konsekwencji jej ustalenie.

Zatem w ocenie Kolegium przekazane organowi wykonawczemu ogólne upoważnienie do dokonywania zmian planu wydatków w budżecie, w świetle wyżej wymienionych przepisów, nie stanowi podstawy do zmiany wysokości rocznej kwoty dotacji dla instytucji kultury.

Wniosek:

Organem uprawnionym do ustalania jak i zmiany rocznej kwoty dotacji dla samorządowej instytucji kultury w jednostce samorządu terytorialnego jest organ stanowiący gminy, powiatu, województwa.

Opublikowano: www.bip.gdansk.rio.gov.pl