Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 listopada 2011 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
KI-43-192/69/11
Zmiana terminu składania deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości i wpłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 października 2011 r. Nr 232, poz. 1378 opublikowano ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (dalej: "nowela").

Z mocy art. 3 i art. 29 noweli od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegają traktujące o podatku od nieruchomości przepisy art. 6 ust. 9 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.).

Nowela dotyczy:

1)

terminu składania na dany rok deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości; oraz

2)

terminu wpłaty pierwszej raty podatku;

- przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.

Według dotychczasowego brzmienia przepisu art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ww. podmioty zobowiązane były do złożenia organowi podatkowemu na dany rok deklaracji podatkowej oraz do wpłaty na rachunek gminy raty podatku w terminie do dnia 15 stycznia.

Na skutek noweli, terminy z art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ulegają przesunięciu w ten sposób, że począwszy od roku podatkowego 2012 ww. podmioty winnym składać na dany rok deklarację podatkową i wpłacać ratę podatku od nieruchomości do dnia 31 stycznia.

Mając na względzie nowy stan prawny, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zaleca rozważenie przez organ wykonawczy gminy potrzeby przygotowania nowelizacji dotychczasowego wzoru deklaracji podatkowej zamieszczonego w uchwale rady gminy z art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeśli w dotychczasowym wzorze deklaracji podatkowej rada gminy zawarła dla ww. podatników informacje o terminie złożenia deklaracji i o terminie wpłaty raty podatku od nieruchomości, to należy zmienić wzór deklaracji, z uwzględnieniem terminów wynikających z nowego brzmienia art. 6 ust. 9 pkt 1 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Opublikowano: www.krakow.rio.gov.pl