Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 grudnia 2007 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
K-0542/87/JJ/07
Zasady gospodarowania środkami uzyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pilotażowy program "Uczeń na wsi".

W ocenie Kolegium środki z PFRON przekazane Gminie winny być traktowane jako środki pozabudżetowe analogicznie jak środki otrzymywane z PFRON przez powiaty.

Stanowisko takie winno obowiązywać do czasu zajęcia przez instytucję lub organ właściwy do zajmowania wiążącego stanowiska w tej sprawie.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/75