K-0542/77/UG/08, Możliwość prowadzenia obsługi księgowo-finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Urząd Gminy. -... - OpenLEX

K-0542/77/UG/08 - Możliwość prowadzenia obsługi księgowo-finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Urząd Gminy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/77/UG/08 Możliwość prowadzenia obsługi księgowo-finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Urząd Gminy.

Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych są określone przepisami art. 4 ust. 5 oraz art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Z cytowanych przepisów wynika, iż kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.

Zgodnie z przepisem art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w określonym zakresie. Z treści cytowanych przepisów wynika, iż głównym księgowym danej jednostki może być wyłącznie jej pracownik (również zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy), któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1)

prowadzenia rachunkowości jednostki,

2)

wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)

dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)

dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych powinna być siedziba jednostki, natomiast poza siedzibą jednostki księgi rachunkowe mogą być prowadzone wyłącznie w przypadkach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.).

W świetle powyższego, kierownik jednostki może powierzyć obowiązki głównego księgowego wyłącznie pracownikowi jednostki, natomiast samo prowadzenie ksiąg rachunkowych jest możliwe przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, uprawnione do świadczenia takich usług.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2009/1/73