K-0542/76/2/KG/07 - Sposób powiązania z budżetem i ewentualna klasyfikacja środków związanych ze świadczeniem rekompensującym opłaty mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających służbę wojskową.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/76/2/KG/07 Sposób powiązania z budżetem i ewentualna klasyfikacja środków związanych ze świadczeniem rekompensującym opłaty mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających służbę wojskową.

W ocenie Kolegium z przepisów art. 131 i 132 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe (Dz. U. Nr 159, poz. 1116) wynika - oprócz wcześniej wskazanej możliwości powiązania tych środków z budżetem Gminy poprzez zaplanowanie odpowiednich wydatków w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 3020 i ich zmniejszenia w momencie otrzymania zwrotu wydatkowanych środków z budżetu państwa - także dopuszczalność zastosowania rozwiązania proponowanego w piśmie. Zgodnie z powyższym wypłata świadczenia i refundacja wydatku może być ujęta poza budżetem - w księgach rachunkowych na kontach rozrachunkowych. W przypadku braku zwrotu wydatku w odpowiednim terminie należy przed końcem roku budżetowego zaplanować w budżecie przedmiotowy wydatek, a refundację przyjąć do planu dochodów na przyszły rok budżetowy.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/75