K-0542/61/JJ/09 - Stosowanie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie K-0542/61/JJ/09 Stosowanie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

Ustawa o funduszu sołeckim swoimi zapisami nie odnosi się do aktualnie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego gospodarki finansowej sołectw w oparciu o przepisy art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązujące w tym względzie zapisy statutów gmin.

Wprowadzony ustawą fundusz sołecki nie jest rozwiązaniem, które musi być obligatoryjnie stosowane w każdej gminie a jego przyjęcie jest uzależnione od corocznej decyzji rady gminy. To rada gminy decyduje o tym czy w gminie w ogóle będzie prowadzona gospodarka finansowa sołectw oraz na jakich rozwiązaniach będzie ta gospodarka oparta. Czy na rozwiązaniach statutowych kształtowanych przez radą w oparciu o przepisy art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, czy na rozwiązaniach zawartych w ustawie o funduszu sołeckim? Należy podkreślić, iż obydwa te rozwiązania mogą funkcjonować w gminie jednocześnie.

Ze względu na to, iż aktualnie obowiązują zarówno przepisy art. 51 ustawy o samorządzie gminnym i dokonane na ich podstawie zapisy statutowe, jak i przepisy ustawy o funduszu sołeckim w gminach mogą wystąpić następujące modele gospodarki finansowej sołectw:

-

bez jakiejkolwiek formy prowadzenia gospodarki finansowej sołectw - czyli bez funduszu sołeckiego (w wypadku gdy rada gminy podjęła uchwałę o nieuruchamianiu na dany rok funduszu sołeckiego) a także bez gospodarki finansowej sołectw opartej na statucie gminy (w wypadku gdy statut gminy nie zawiera w tym zakresie żadnych unormowań),

-

gospodarka finansowa sołectw ograniczona do zasad określonych w statucie gminy (w wypadku gdy rada gminy nie uchyliła dotychczasowych zasad gospodarki finansowej opartych na statucie i równocześnie podjęła na dany rok uchwałę o nieuruchamianiu funduszu sołeckiego),

-

gospodarka finansowa sołectw oparta wyłącznie o fundusz sołecki (w wypadku gdy rada gminy podjęła na dany rok uchwałę w oparciu o przepisy art. 1 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, przy równoczesnym braku ustaleń statutu o dodatkowej jeszcze gospodarce finansowej sołectw opartej o przepisy art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,

-

gospodarka finansowa sołectw oparta na jednoczesnym funkcjonowaniu puli sołeckiej wynikającej ze statutu gminy i puli z funduszu sołeckiego wynikającej z podjętej przez radę gminy uchwały o uruchomieniu na dany rok funduszu sołeckiego.

Reasumując, należy podkreślić, iż o przyjęciu w gminie określonego modelu gospodarki finansowej sołectw decyduje zawsze rada.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2009/3/100-101