IX-005/4/Z/K/06 - Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 lutego 2006 r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew IX-005/4/Z/K/06 Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie podatnika

Czy odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie o pracę jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 03.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 02.02.2006 r.).

W dniu 03.01.2006 r. złożył Pan wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, które zostało uzupełnione w dniu 02.02.2006 r.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: W dniu 20.10.2005 r. Sąd Okręgowy (...) wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł wykonawczy), z którego wynika iż w dniu 05.08.2005 r. Sąd Rejonowy dla (...) zasądził od (...) na rzecz Pana kwotę 5100 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Uważa Pan, że otrzymane odszkodowanie jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 02.02.2006 r. załączył Pan n/w dokumenty:- pozew złożony do Sądu Rejonowego (...) w/s zasądzenia od strony pozwanej na rzecz powoda odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami Kodeksu Pracy sposobu wręczenia rozwiązania umowy o pracę zawartej w dniu 06.12.2004 r. wraz z załącznikami tj. umową o pracę zawartą w dniu 06.12.2004 r. na czas określony od 06.12.2004 r. do 30.11.2006 r., rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z dnia 11.05.2005 r., zwolnienie lekarskie, kartę urlopową,- wyrok Sądu Rejonowego (...), na podstawie którego zasądzono od pracodawcy na rzecz Pana kwotę 5.100 zł. tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, - dokumenty potwierdzające wypłacone odszkodowanie - wyciąg bankowy (17.10.2005 r. wpłynęła należność w kwocie 1.700 zł ściągnięta przez Komornika Sądowego (...), dowody nadania przez pracodawcę pozostałej należności (z dnia 24.10.2005 r. - 3.200 zł, 02.12.2005 r. - 200 zł)

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,

g. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku korzystają odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw. Taką odrębną ustawą jest Kodeks pracy. Jeżeli więc wysokość lub zasady ustalania danego odszkodowania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw to takie świadczenie jest zwolnione od podatku.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że otrzymał Pan w wyniku zasądzonego wyroku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Prawo do odszkodowania z powyższego tytułu wynika z art. 50 § 3 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) - jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące (art. 50 § 4).

Wobec powyższego, w przypadku gdy przedmiotem odszkodowania jest niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, które zostało uregulowane w art. 50 § 3 Kodeksu pracy, zasądzone na podstawie wyroku sądu - wtedy korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl