IV-5307/2/IN/IS/07/MM - Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego, także gdy samochód ten będzie wykorzystywany do prowadzonej przez nabywcę działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 lipca 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi IV-5307/2/IN/IS/07/MM Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego, także gdy samochód ten będzie wykorzystywany do prowadzonej przez nabywcę działalności gospodarczej.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr US IV/4301/4817/2/07, podzielając stanowisko przedstawione przez podatnika. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. W zakresie niezgodności z prawem, decyzja może być zaskarżona na podstawie art. 3 § 2, art. 13 § 1 i 2, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135 - w terminie 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Wnioskiem z dnia 30 marca 2007 r. (uzupełnionym dnia 7 maja br.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowanie przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (O.p.). Z zawartego we wniosku stanowiska wynika, że zakup samochodu przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych także w sytuacji, gdy samochód ten będzie wykorzystywany do prowadzonej przez nabywcę działalności gospodarczej. W postanowieniu z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr US IV/4301/4817/2/07/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, stwierdzając, że ww. czynność nie wypełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450).

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego wynikającego z ww. wniosku oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (u.p.c.c.). Obowiązek zapłaty podatku od takiej umowy, na podstawie art. 4 pkt 1 i art. 5 ust. 1 u.p.c.c. ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 8 pkt 6 u.p.c.c., zwalnia się od podatku m.in. osoby nabywające na własne potrzeby samochody osobowe, zaliczone - w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia.

Z wniosku podatnika wynika, że jest on osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dokonał zakupu samochodu osobowego, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w jednoosobowej firmie. W art. 8 pkt 6 u.p.c.c. ustawodawca nie określił rodzaju potrzeb własnych podatnika, dla których możliwe byłoby zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od podatku. W związku z powyższym - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, że bezpodstawne jest uznanie, że ww. czynność nie może korzystać ze zwolnienia od podatku z tego powodu, że zakupiony samochód podatnik będzie wykorzystywał również do prowadzonej osobiście działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 O.p., organ odwoławczy zmienia z urzędu postanowienie wydane w trybie art. 14a § 4 O.p. - jeżeli postanowienie to rażąco narusza prawo.

Na tej podstawie - należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który wszedł w życie w dniu 1 lipca 2007 r. (art. 7) w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl