IUSI/415/42/03, Przejęcie majątkowych praw i obowiązków przez spadkobierców. - Pismo wydane przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w... - OpenLEX

IUSI/415/42/03 - Przejęcie majątkowych praw i obowiązków przez spadkobierców.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie IUSI/415/42/03 Przejęcie majątkowych praw i obowiązków przez spadkobierców.

"W ustawowo przewidzianym terminie do złożenia rocznego zeznania podatkowego podatnik wraz z małżonką złożyli wspólne zeznanie za rok 2002 według wzoru PIT-36, wnosząc o łączne opodatkowanie ich dochodów. W powyższym zeznaniu nie zostały ujęte odliczenia z tytułu budowy domu oraz remontu mieszkania. W związku z powyższym powstała nadpłata w podatku dochodowym i niejasność czy podatnik w sytuacji śmierci małżonka może samodzielnie złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz korektę wspólnego zeznania i czy w przypadku uwzględnienia korekty organ podatkowy zwróci podatnikowi pełną kwotę.

W opisanej sytuacji nie istnieje możliwość złożenia korekty wspólnego zeznania podatkowego ze względu na śmierć małżonka. Podatnik posiada jednak prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z tytułu poniesionych, a nieuwzględnionych we wspólnym zeznaniu wydatków mieszkaniowych. Stwierdzenie nadpłaty lub odmowa stwierdzenia nadpłaty w sytuacji skorzystania przez małżonków z uprawnienia wspólnego zeznania rocznego zawsze dotyczyć będzie łącznego opodatkowania małżonków za dany rok podatkowy. Tak jak niemożliwe jest wycofanie wspólnie złożonego zeznania, tak niemożliwe jest dokonywanie innego sposobu opodatkowania nawet w wypadku późniejszego ustania związku małżeńskiego. Jednakże fakt, iż ujawnienie prawa do odliczenia wydatków poniesionych w trakcie istnienia wspólności majątkowej nastąpiło po śmierci małżonka, jego realizacja i powstanie ewentualnej nadpłaty będzie stanowić część masy spadkowej po zmarłej.

Zgodnie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Tak więc kwestia wysokości przypadającej na podatnika nadpłaty zależeć będzie od faktycznie nabytych uprawnień po prawomocnym stwierdzeniu przez sąd nabycia praw do spadku. Artykuł 105 § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, iż przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także oprocentowanie z tych tytułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności.

Zgodnie z art. 104 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1 zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę."

Opublikowano: S.Podat. 2005/5/24