Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 czerwca 2004 r.
Refundacja wynagrodzeń.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
IUS IPD1/2-423-9/2004

"(...) Z treści przedstawionego przez spółdzielnię zapytania wynika, że refundacja wynagrodzeń uczniów oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przebiega w następujący sposób: spółdzielnia dokonuje wypłaty z własnych środków, a następnie składa w urzędzie pracy (kwartalnie) i w PFRON (raz na dwa miesiące) wnioski, na podstawie których dokonywane są przelewy środków na rachunek bankowy pracodawcy.

Finansowanie przez PFRON składek emerytalnych polega na tym, że Spółdzielnia zmniejsza, należne ZUS składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę składek finansowanych przez PFRON, zamieszczając stosowną informację w deklaracji ZUS P DRA (składanej miesięcznie).

Zapytanie podatnika dotyczy określenia w jakiej dacie, wymienione wyżej: refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych z Funduszu Pracy, częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PRFON, finansowanie przez PFRON składek emerytalnych pracowników niepełnosprawnych, stają się dla podatnika przychodem podatkowym.

Pismem z dnia 17 lutego 2004 r. nr IUS IPD1/2-423-1/2004, stanowiącym odpowiedź na zapytanie podatnika w sprawie kwalifikowania do przychodów i kosztów uzyskania przychodu refundowanych, przez Powiatowy Urząd Pracy, wynagrodzeń i składek ZUS uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, oraz otrzymanej częściowej refundacji wynagrodzeń i składek emerytalnych pracowników wypłacanych ze środków PFRON, tut. organ podatkowy, powołując się na treść art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 13 i 14 są również, wymienione w pkt 1 tego przepisu, otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe - wskazał, że:

1) refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zatrudnionym przez Spółdzielnię na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodząca ze środków Funduszu Pracy, tworzonego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514 i nr 90, poz. 844), stanowić będzie przychód podatkowy w dacie otrzymania,

2) dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (refundacja kosztów osobowych pracodawcy, tj. części wynagrodzeń i składek emerytalnych) bez względu na źródło, z którego pochodzą, otrzymane przez pracodawcę nie prowadzącego zakładu pracy chronionej, stanowią przychód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym. Zatem z dniem otrzymania refundacji ze środków PFRON na powyższy cel, stanowi ona przychód podatkowy.

Mając na względzie powołany wyżej przepis i okoliczności przedstawione w zapytaniu, wyjaśniam że przychód podatkowy powstaje kolejno, w przypadku:

a) otrzymania z Funduszu Pracy, poprzez urząd pracy, środków na refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - z dniem wpływu tych środków na rachunek bankowy Spółdzielni,

b) otrzymania z PFRON środków na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - z dniem wpływu tych środków na rachunek bankowy spółdzielni,

c) finansowania przez PFRON składek emerytalnych pracowników niepełnosprawnych, za którym nie idzie przekazanie środków a jedynie dokonywane jest w deklaracji ZUS P DRA zmniejszenie kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę składek finansowanych przez PFRON - z dniem dokonania przez spółdzielnię przekazania składek na konto ZUS".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/9