ITPP3/4512-639/15/APR - VAT w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/4512-639/15/APR VAT w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 31 grudnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (dalej: "Spółka"). Z przyczyn ekonomicznych planuje dokonać sprzedaży nieruchomości. Na tę nieruchomość składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz odrębna własność posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, położonych na odrębnych działkach ewidencyjnych. Budynki te i budowle były wybudowane przez Spółkę we własnym zakresie, a przy ich wybudowaniu nie przysługiwało Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Powyższe budynki i budowle w niektórych przypadkach nie były ulepszane, a w stosunku do niektórych były czynione ulepszenia (jednak były one niższe niż 30% wartości początkowej). Przedmiotowe budynki/budowle są już po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - pierwsze zasiedlenia następowały w przypadku poszczególnych budynków/budowli w latach 2005-2010.

Transakcja sprzedaży wskazanej nieruchomości jest procesem rozłożonym w czasie. Spółka zorganizowała postępowanie przetargowe, w wyniku którego dokonała wyboru kontrahenta. Ze zwycięzcą przetargu została podpisana w tym roku umowa przedwstępna sprzedaży, na podstawie której Spółka otrzymała zapłatę tytułem części umówionej ceny za przedmiotową nieruchomość. Na poczet tej części ceny została zaliczona kwota wpłacona przez nabywcę przed przystąpieniem do przetargu tytułem wadium. Pozostała część umówionej ceny zostanie zapłacona do określonego dnia 2016 r. Strony postanowiły, że wydanie przedmiotu tej umowy nastąpi do określonego dnia 2016 r. W dniu podpisania umowy rzeczowej i z tym też dniem przejdą na nabywcę wszelkie korzyści i ciężary z nim związane. Zatem do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości dojdzie w następnym okresie sprawozdawczym.

Należy zauważyć że wybór oferenta w przetargu stanowi jednoznaczne określenie dostawy towaru pod względem podmiotowo-przedmiotowym. Cena, jak i termin zawarcia umowy skutecznie przenoszącej własność nieruchomości na gruncie prawa cywilnego, zostały określone w umowie przedwstępnej. Kwota uiszczona na podstawie umowy przedwstępnej ma charakter płatności definitywnej, z dokumentacji transakcji nie wynika by miała charakter zaliczki.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje:

Sprzedaż dotyczy działek: 152/1, 152/2, obręb:..., miejscowość: B., powierzchnia: 20.328 m2.

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Garaż wieloblokowy murowany (działka 152/1; nr inwentarzowy 46)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Pierwsze zasiedlenie: 2005 r. (umowa najmu);

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

* Nie było ulepszeń.

2. Budynek ogólnego zastosowania - budynek murowany z czerwonej cegły (działka 152/1,152/2; nr inwentarzowy 5)

* Budynek/część budynku położona na działce gruntu o numerze 152/1, pierwsze zasiedlenie: 2007 r. (umowa najmu);

* Budynek/część budynku położony na działce o numerze ewidencyjnym 152/2, został wybudowany w latach 1992-1997 i od tych nakładów poniesionych w 1997 r. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego;

* Budynek/część budynku nie był przedmiotem pierwszego zasiedlenia.

3. Budynek Biurowy (działka 152/1; nr inwentarzowy 6)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Pierwsze zasiedlenie: 2007 r. (umowa najmu);

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

* Były ulepszenia - jednak wydatki na ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej.

4. Budynek - wiata magazynowa nr 2 (działka 152/1, nr inwentarzowy 470)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Pierwsze zasiedlenie: 2006 r. (umowa najmu);

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy wybudowaniu budynku;

* Nie było ulepszeń.

5. Budynek - Stacja Obsługi (działka 152/2, nr inwentarzowy 3)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Pierwsze zasiedlenie: 2007 r. (umowa najmu);

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

* Były ulepszenia, od których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia - jednak wydatki na ulepszenie były niższej niż 30% wartości początkowej.

6. Budynek - Myjnia samochodowa (działka 152/2; nr inwentarzowy 2606)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Spółce przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

7. Budynek - Wartownia (działka 15271, nr inwentarzowy 4)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

8. Budowla - Stacja paliw (działka 152/2, nr inwentarzowy 48)

* Budowla wybudowana przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budowli;

* Budowla uległa ulepszeniu - wydatki pow. 30% wartości początkowej;

* Ulepszenie zakończone - 2011 r.;

* Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie;

* Spółka nie używała budowli w stanie ulepszonym przy wykonywaniu czynności opodatkowanych przez 5 lat.

9. Budynek - Wiata magazynowa I (działka 152/1, nr inwentarzowy 456)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

10. Budynek - Wiata rowerowa - garaże (działka 152/1, nr inwentarzowy 2596)

* Budynek wybudowany przez Spółkę;

* Pierwsze zasiedlenie: 2009 r. (umowa najmu);

* Spółce przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budynku;

11. Budowla - Plac zajezdni (działka 152/1, nr inwentarzowy 21)

* Budowla wybudowana przez Spółkę;

* Pierwsze zasiedlenie: 2010 r. (umowa najmu);

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budowli;

* Były ulepszenia, od których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia - jednak wydatki na ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej.

12. Oświetlenie terenu zajezdni (działka 152/1,152/2, nr inwentarzowy 465)

* Budowla wybudowana przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budowli;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

13. Ogrodzenie placu zajezdni (działka 152/1,152/2,153,149/1,150/1, nr inwentarzowy 448)

* Budowla wybudowana przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy wybudowaniu budowli;

* Były ulepszenia, od których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia - jednak wydatki na ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej;

* Pierwsze zasiedlenie 2006 r.

14. Zbiornik paliwa (działka 152/1, nr inwentarzowy 101)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

15. Zbiornik paliwa (działka 152/2, nr inwentarzowy 454)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

16. Zbiornik paliwa (działka 152/2, nr inwentarzowy 551)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Brak ulepszeń;

* Nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

17. Zbiornik paliwa (działka 152/2, nr inwentarzowy 164)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Budowla uległa ulepszeniu - wydatki pow. 30% wartości początkowej;

* Pierwsze zasiedlenie - data zakończenia ulepszenia budowli - 2007 r.;

* Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie,

* Spółka używała budowli w stanie ulepszonym przy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

18. Zbiornik paliwa (działka 152/2, nr inwentarzowy 285)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Budowla uległa ulepszeniu - wydatki pow. 30% wartości początkowej;

* Pierwsze zasiedlenie - data zakończenia ulepszenia budowli - 2007 r.;

* Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie;

* Spółka używała budowli w stanie ulepszonym przy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

19. Zbiornik paliwa (działka 152/2, nr inwentarzowy 294)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Budowla uległa ulepszeniu - wydatki pow. 30% wartości początkowej;

* Pierwsze zasiedlenie - data zakończenia ulepszenia budowli - 2007 r.;

* Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie;

* Spółka używała budowli w stanie ulepszonym przy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

20. Zbiornik paliwa (działka 152/2, nr inwentarzowy 453)

* Budowla zakupiona przez Spółkę;

* Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia przy zakupie budowli;

* Budowla uległa ulepszeniu - wydatki pow. 30% wartości początkowej;

* Pierwsze zasiedlenie - data zakończenia ulepszenia budowli - 2007 r.;

* Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie;

* Spółka używała budowli w stanie ulepszonym przy wykonywaniu czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanych budynków i budowli jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż opisanych budynków i budowli jest zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniona z opodatkowania jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym dostawa nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął czas dłuższy niż 2 lata. W przypadku każdej z dostaw są spełnione powyższe warunki. Oznacza to, że dostawa przedmiotowych budynków będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Powyższa wykładnia jest wspierana przez poglądy przedstawicieli doktryny - Adam Bartosiewicz w komentarzu do ustawy o VAT wskazuje:

"Jedynym kryterium zwolnienia podatkowego jest zatem czas, jaki upłynął od pierwszego zasiedlenia budynku. Nie ma znaczenia to, czy dostawcy przysługiwało przy nabywaniu (wybudowaniu) budynku, budowli (ich części) prawo do odliczenia podatku naliczonego i jaki był jego zakres. Nawet jeśli dostawcy takie prawo przysługiwało, to dostawa jest zwolniona z podatku po upływie określonego czasu od pierwszego zasiedlenia." (VAT. Komentarz - Adam Bartosiewicz, Warszawa 2014, s. 586).

W sprawie nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż dotyczy on jedynie dostawy "budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10". Jak wskazano wyżej spełnione zostały w warunki pozwalające na objęcie zwolnieniem dostawy przedmiotowych budynków/budowli z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W związku z tym wskazana sprzedaż nie będzie objęta hipotezą normy, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zwolnienie to ma zastosowanie do stanów faktycznych nieobjętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wykładnia literalna art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT wprost wskazuje, że zwolnienie to ma zastosowanie do w sytuacji:

* gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bądź pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata i jednocześnie

* w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bądź

* dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Opisane budynki i budowle, które będą przedmiotem transakcji, nie wypełniają powyższych przesłanek. W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż opisanych budynków i budowli jest zwolniona z opodatkowania VAT. Zwolnieniem mającym zastosowanie jest to wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Spółka ma prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

W myśl zapisów art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).

Z ww. przepisu wynika, że grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektu budowlanego, który się na nim znajduje. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego na tle przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że planowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 152/1 i 152/2 o łącznej powierzchni 20.328 m2 będzie zwolniona od podatku:

1.

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w odniesieniu do:

* garażu wieloblokowego murowanego (nr inwentarzowy 46),

* budynku ogólnego zastosowania (nr inwentarzowy 5) w części posadowionej na działce 152/1,

* budynku biurowego (nr inwentarzowy 6),

* wiaty magazynowej nr 2 (nr inwentarzowy 470),

* stacji obsługi (nr inwentarzowy 3),

* wiaty rowerowej - garaży (nr inwentarzowy 2596),

* placu zajezdni (nr inwentarzowy 21),

* ogrodzenia placu zajezdni (nr inwentarzowy 448),

* zbiorników paliwa (nr inwentarzowe 164, 285, 294, 453),które jak wskazano były przedmiotem najmu, gdyż nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego ich zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

2.

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy - w odniesieniu do:

* budynku wartowni (nr inwentarzowy 4),

* wiaty magazynowej I (nr inwentarzowy 456),

* oświetlenia terenu zajezdni (nr inwentarzowy 465),

* zbiorników paliwa (nr inwentarzowe 101, 454, 551),

gdyż te budynki/budowle zostaną sprzedane w ramach pierwszego zasiedlenia - co wyklucza zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ale z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy budowie/nabyciu tych obiektów, Spółka będzie mogła skorzystać z preferencji określonej w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W konsekwencji, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów w części, którą należy przyporządkować ww. budynkom/budowlom - uwzględniając zapis art. 29a ust. 8 ustawy - również będzie zwolniona od podatku.

Natomiast sprzedaż nieruchomości w zakresie obejmującym:

* budynek ogólnego zastosowania (nr inwentarzowy 5) w części położonej na działce nr 152/2,

* myjnię samochodową (nr inwentarzowy 2606),

* stację paliw (nr inwentarzowy 48),

będzie opodatkowana stawką 23%, z uwagi na niespełnienie warunków, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, tj. nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia a przy budowie budynku ogólnego zastosowania i myjni samochodowej oraz ulepszeniu stacji paliw, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przy czym nakłady na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej stacji paliw, a Spółka - jak wskazała - nie używała jej w stanie ulepszonym przez 5 lat, zatem nie można zastosować wyłączenia, którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy.

W konsekwencji, opodatkowana według stawki 23% będzie również transakcja w odniesieniu do części gruntów przyporządkowanych ww. budynkom/budowlom.

Należy dodać, że w odniesieniu do obiektów, których sprzedaż będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz przyporządkowanej im części gruntu, Spółka będzie miała możliwość rezygnacji ze zwolnienia i wyboru opcji opodatkowania, pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że analiza przepisów ustawy - Prawo budowlane nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z tym interpretację wydano przy założeniu, że - jak wskazuje opis zawarty we wniosku - wymienione obiekty budowlane stanowią budynki/budowle w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu, z którego nie wynika, że przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo bądź zorganizowana część przedsiębiorstwa, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-850 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl