Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/4512-19/15/BJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest niepubliczną uczelnią, wpisaną do rejestru uczelni wyższych, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Jednostka jest podatnikiem VAT zwolnionym, w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych, wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozostałych czynności w wysokości poniżej kwot określonych w art. 113 ust. 1 w roku podatkowym. Uczelnia nie odlicza podatku VAT naliczonego przy dokonywanych zakupach, zarówno dla potrzeb zużycia bezpośredniego, jak i zakupów, czy budowy środków trwałych. Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie występowało zarówno w okresie realizacji projektu, tj. w latach 2008-2010, jak też w okresie późniejszym, tj. w latach 2011-2015. W całym okresie 2008-2014 Uczelnia nie stała się "płatnikiem VAT", z uwagi na wykonywanie w przeważającej części czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b, a pozostałe czynności nie przekroczyły w poszczególnych latach limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Dla realizacji celów statutowych, jakimi jest edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego, Uczelnia pozyskuje środki z programów Unii Europejskiej na lata 2007-2013, przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Kapitał Ludzki. Od zakupów dokonywanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej nie jest odliczany VAT naliczony.

Uczelnia zrealizowała w latach 2008-2010 ww. projekt. W jego wyniku zakupiono wyposażenie laboratorium diagnostyczno-rehabilitacyjnego, które służy studentom oraz wykładowcom podczas procesu kształcenia, poszerzaniu wiedzy, jak również jest narzędziem do rozwoju intelektualnego i naukowego. Korzystanie z tych zasobów w Uczelni jest bezpłatne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uczelnia miała możliwość odliczenia VAT naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na lata 2007-2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny) w okresie realizacji projektu tj. w latach 2009-2010 lub w okresie późniejszym tj. w latach 2011-2015."

Zdaniem Uczelni, nie może odliczać VAT naliczonego od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na lata 2007-2013, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny. Projekt ten służy realizacji celów statutowych Uczelni, jakimi jest szeroko rozumiana edukacja zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365). Uczelnia uzyskuje przychody z opłat za naukę, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b, opłat za zakwaterowanie w domu studenckim, zwolnionych od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 30b ustawy o VAT. Inne przychody w każdym roku począwszy od 2008 do 2015 nie przekroczyły w roku podatkowych limitu dla zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Dlatego też, na podst. art. 86 ust. 1 pkt 1 Uczelnia nie może odliczać podatku naliczonego, ponieważ projekt nie służy czynnościom opodatkowanym (tylko zwolnionym). Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny) służyły wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podst. art. 43 ust. 1 pkt 26b, art. 43 ust. 1 pkt 30b i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obejmujący świadczenie usług edukacyjnych, dlatego też VAT naliczony nie może być odliczany, ani w żaden sposób odzyskany w latach 2008-2015.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Powyższe kwestie zostały uregulowane w analogiczny sposób w rozporządzeniach Ministra Finansów:

1.

z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336 z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;

2.

z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 7 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;

3.

z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia;

4.

z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze. zm.), rozdział 9 oraz § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro - jak wskazał Wnioskodawca - towary i usługi nabywane w ramach projektu nie służyły i nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ust. 1 W konsekwencji Wnioskodawca nie miał i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Wnioskodawca nie miał i nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zastosowania zwolnienia od podatku wykonywanych usług, ponieważ w tym zakresie nie przedstawiono własnego stanowiska i nie zadano pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl