ITPP3/4512-15/15/MD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/4512-15/15/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital... w... (dalej jako "Szpital") w okresie od dnia... lipca 2008 r. do dnia... grudnia 2009 r. realizował w ramach podpisanej z "Instytucją Zarządzającą" Województwa... w... umowy o dofinansowanie projektu pn. "...", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 - "Infrastruktura społeczna", Działanie 3.2. - "Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej", Poddziałania 3.2.1 - "Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego... na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła... zł. Wydatki kwalifikowalne wynoszą... zł, z czego... zł to VAT. Wysokość dofinansowania stanowi 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych ogółem, tj.... zł. Pozostałe wydatki Szpital pokrył ze środków własnych. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu do sterylizatorni funkcjonującej w strukturach Szpitala. W ramach działalności pomocniczej sterylizatornia świadczy usługi na potrzeby wewnętrzne Szpitala, w ramach oddziałów zabiegowych realizujących usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na mocy umowy zawartej Szpital został zobowiązany do dostarczenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania VAT w zakresie realizowanego projektu, składanej na koniec okresu trwałości projektu.

Podstawowym przedmiotem działalności Szpitala - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia PKD 8610.Z - Działalność szpitali. Usługi te zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od VAT. Szpital jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Poza przychodami z tytułu świadczenia usług zdrowotnych osiąga przychody opodatkowane VAT, głównie z tytułu najmu. Zakupy dokonane w ramach ww. projektu wiążą się z realizacją podstawowego przedmiotu działalności Szpitala, tj. ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej od VAT.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Szpital miał możliwość odliczenia VAT w zakresie realizowanego projektu.

Zdaniem Szpitala (wyrażonym ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku), przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wyrażona została generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu towarów i usług. Przepis ten stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest więc istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Skoro więc Szpital jako podatnik VAT, realizując przedsięwzięcie nabywa towary i usługi, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych, to nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tych zakupów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach projektu realizowanego przez Szpital nie są związane - jak wynika z wniosku - z wykonywaniem przez Szpital czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl