Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/4512-136/15/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Ochotnicza Straż Pożarna... (dalej OSP) złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w. Urzędzie Marszałkowskim w..., w dniu 30 września 2014 r. na realizację operacji pt.: "...".

Zakres rzeczowo-finansowy obejmuje zakup wyposażenia do Izby Tradycji przy OSP. Celem operacji jest promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup wyposażenia do Izby Tradycji pożarniczej przy OSP.

Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju i kryteriami wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Południowa Warmia" w zakresie:

I.

efektywne wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich i poprawa jakości życia na tych obszarach, poprzez: rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury społecznej, kulturowej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LGD "..." oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego na obszarze LSR do 2015 r.;

II.

budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich, po przez aktywizację i integrację mieszkańców;

III.

rozwój współpracy w regionie i współpracy międzyregionalnej, poprzez działania promocyjne i informacyjne o walorach LGD "...".

Zgodność operacji z analizą SWOT:

1.

dziedzictwo historyczne i kulturowe...;

2.

duży potencjał społeczny;

3.

brak działań aktywizujących mieszkańców;

4.

tworzenie i rozwój usług turystycznych oraz produkcji ekologicznej;

5.

wykorzystanie potencjału przyrodniczo-historycznego i społecznego obszaru LGD.

Opis operacji:

Termin realizacji operacji zaplanowano w okresie... września 2014-... marca 2015 r., w strażnicy OSP w miejscowości....

Opis działania:

W ramach operacji zaplanowany został zakup wyposażenia do Izby Tradycji OSP. Zakres rzeczowo-finansowy operacji dotyczy kosztu zakupów następujących towarów:

1.

zakup szafek, regałów, witryn, szaf - w ilości łącznej 16 szt.;

2.

zakup krzeseł - w ilości 40 szt.;

3.

zakup stołów składanych - w ilości 6 szt.;

4.

zakup umundurowania galowego - w ilości 6 kompletów;

5.

zakup systemów linkowych do prezentacji zdjęć, dyplomów (A4) - w ilości 5 kompletów;

6.

zakup systemów linkowych do prezentacji zdjęć, dyplomów (A3) - w ilości 10 kompletów;

7.

zakup ekranu (telewizora) - w ilości 1 szt.;

8.

zakup banerów reklamowych - w ilości 2 szt.;

Ponadto zakres operacji obejmuje pracę własną strażaków w formie wkładu niefinansowego (osobowego) w łącznej ilości 200 godzin (koszt 4.192 zł) oraz użyczenie sprzętu i narzędzi partnera operacji w wysokości 500 zł.

Realizacja operacji nie będzie generowała przychodu. Koszty realizacji poszczególnych działań zostały wyszacowane na optymalnym poziomie gwarantującym osiągnięcie rezultatów i celów.

Z uwagi na fakt, że OSP nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Otrzymanie interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w... o przyznanie pomocy w ramach działania 413.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dalej OSP ma możliwość odzyskania VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji pt.: "..."

Zdaniem OSP, nie ma możliwości odzyskania VAT, natomiast kosztem kwalifikowanym są wartości brutto zakupów związanych z realizacją działalności statutowej w ramach pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

OSP:

* zgodnie ze statutem prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną;

* nie prowadzi działalności gospodarczej;

* nie sprzedaje swoich usług w oparciu o faktury VAT;

* prowadzi swoją działalność sklasyfikowaną według PKD z 2004 r. pod numerem 91332 jako działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych i nr 75.25.Z - ochrona przeciwpożarowa;

* nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656), regulują przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonane przez OSP w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem OSP nie ma i nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu.

Ponadto OSP nie przysługuje i nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl