Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443W-7/08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 czerwca 2008 r. znak ITPP3/443-76/08/JK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów, w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 23 czerwca 2008 r. znak ITPP3/443-76/08/JK uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W dniu 27 marca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania produkcji oleju opałowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza wyprodukować na składzie podatkowym olej opałowy BIO będący mieszaniną oleju opałowego i biokomponentów, charakteryzujący się zawartością w masie produktu powyżej 30% biokomponentów w postaci tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych. Olej ten został sklasyfikowany następująco: kod CN 3824 90 97, klasyfikacja PKWiU: wg obowiązującej klasyfikacji dla celów statystycznych - 24.66.48-99.00 Pozostałe produkty chemiczne; preparaty i produkty pozostałościowe z przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych i wg obowiązującej klasyfikacji dla celów podatkowych - 24.66.48-90.90 Mieszaniny objęte pozycją CN 3823, pozostałe, gdzie indziej niewymienione. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą art. 62 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży wyrobu i późniejszego zużycia produktu przez nabywcę na cele opałowe.

Parametry produktu są następujące:

Lp. - -Parametr -Wynik

1.

-Zawartość siarki -% mg/kg-poniżej 1

2.

-Temperatura zapłonu -°C -powyżej 50

3.

-Temperatura krzepnięcia -°C -około 0

4.

-Kaloryczność -MJ/kg-około 38,00

5.

-Zawartość biokomponentu -% wagowo-powyżej 30

6.

-Destylacja w 350°C -% -powyżej 30

7.

-Lepkość kinematyczna w 40°C -mm#178;/s-około 30

8.

-Zawartość wody -% mg/kg-około 100

9.

-Gęstość w 15°C -g/cm#179; -powyżej 0,850

W związku z powyższym we wniosku zadano następujące pytania.

1.

Czy na Spółce, jako producencie wyrobu będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, a jeżeli tak, to jaka jest stawka podatku akcyzowego dla ww. wyrobu.

2.

Czy przed wprowadzeniem do obrotu wyżej wymienionego wyrobu na cele opałowe istnieje obowiązek jego znakowania i barwienia.

3.

Czy przy sprzedaży nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym oraz inne obowiązki związane z jego sprzedażą.

Zdaniem Spółki, wyrób nie podlega znakowaniu i barwieniu oraz powinien być objęty stawką przyporządkowaną dla pozostałych olejów opałowych w wysokości 60 zł/1000 kg - poz. 2b Tabeli stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe wskazując, iż przedmiotowy olej, bez względu na symbol PKWiU, przeznaczony na cele opałowe przed wprowadzeniem do obrotu krajowego podlega znakowaniu i barwieniu oraz będzie opodatkowany akcyzą w wysokości 232,00 zł/1.000 l w przypadku jego prawidłowego znakowania i barwienia oraz wypełnienia innych warunków określonych w przepisach prawa podatkowego dotyczących stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego.

Interpretacja została doręczona w dniu 27 czerwca 2008 r. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 8 lipca 2008 r. (data nadania). Zachowany tym samym został ustawowy termin do wniesienia wezwania.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

1.

Zdaniem podatnika interpretacja indywidualna została wydana z naruszeniem art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez wydanie interpretacji odmiennej od wydanych w bardzo podobnych sprawach, stąd podmioty posiadające korzystne dla nich interpretacje do wejścia w życie nowej ustawy regulującej opodatkowanie akcyzą stoją na uprzywilejowanej pozycji stosując klasyfikację CN w obrocie krajowym.

2.

W przypadku rozbieżności w stanowiskach organów podatkowych, w ocenie podatnika, należy posłużyć się wykładnią celowościową przepisów, gdyż obowiązek znakowania i barwienia olejów opałowych został wprowadzony, by ograniczyć przypadki stosowania przedmiotowych wyrobów do innych celów. Natomiast Wnioskodawca zamierza produkować i sprzedawać przedmiotowy wyrób na terenie kraju do celów opałowych.

3.

Obowiązkiem znakowania i barwienia objęte są oleje opałowe klasyfikowane do kodu CN 2710, gdyż ich parametry umożliwiają użycie do celów napędowych. Natomiast parametry wyrobu przeznaczonego do celów opałowych opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uniemożliwiają użycie go do napędu pojazdów.

Odpowiedź na zarzuty.

Po ponownej analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia z dnia 23 czerwca 2008 r. znak ITPP3/443-76/08/JK i stwierdza, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Jednocześnie, na podstawie art. 62 ustawy o podatku akcyzowym, do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy (będących wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi), oprócz wyrobów wymienionych w poz. 1-12 załącznika nr 2, zalicza się także pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%.

Z powyższego wynika, że ustalając zakres pojęciowy wyrobów akcyzowych i wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie można ograniczyć się wyłącznie do treści załączników do ustawy, ale należy brać pod uwagę także przepisy szczegółowe ustawy o podatku akcyzowym, w tym powołany art. 62.

Wyrób, o którym mowa we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej (zawierający mniej niż 70% produktów rafinacji ropy naftowej i ponad 30% tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych, przeznaczony do celów opałowych, jest zarówno wyrobem akcyzowym, jak i wyrobem akcyzowym zharmonizowanym w rozumieniu przepisów ustawy.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że w zależności od przeznaczenia ww. wyrobu akcyzowego (na cele napędowe lub opałowe albo cele inne niż napędowe lub opałowe) różny jest jego status z punktu widzenia przepisów akcyzowych. Powyższy olej przeznaczony na cele opałowe podlega opodatkowaniu akcyzą.

Zgodnie z poz. 2 lit. b) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.) stawka akcyzy na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe bez względu na symbol PKWiU, pozostałe z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, wynosi 60,00 zł/1.000 kg.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815 z późn. zm.), dla celów kontroli obrotu, znakowaniu i barwieniu podlegają oleje opałowe, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowane w pozycji CN 2710 oraz oleje napędowe, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.15, objęte kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49 - przeznaczone na cele opałowe. Przedmiotowy olej opałowy o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega więc obowiązkowi znakowania i barwienia.

Zauważyć należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania spraw dotyczących klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Dokonywanie takiej klasyfikacji nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Końcowo tutejszy organ informuje, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych dokonując wykładni prawa podatkowego należy stosować wykładnię gramatyczną, którą to organ zastosował w wydanej interpretacji indywidualnej, jak również w niniejszej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 23 czerwca 2007 r. znak ITPP3/443-76/08/JK Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl