Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 czerwca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-98/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie terminu składania deklaracji podatkowej w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym przez zapłacenie należnej akcyzy, w przypadku gdy prowadzący skład podatkowy nie przedstawił w terminie czterech miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego na terytorium kraju, karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie terminu składania deklaracji podatkowej w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym przez zapłacenie należnej akcyzy, w przypadku gdy prowadzący skład podatkowy nie przedstawił w terminie czterech miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego na terytorium kraju, karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny.

Podatnik dokonał wysyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej do Wielkiej Brytanii. W ciągu czterech miesięcy od daty wysyłki ze składu podatkowego nie powróciła karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT) z potwierdzeniem odbioru wyrobów. Następnego dnia po upływie wskazanego terminu podatnik dokonał zapłaty podatku na rachunek właściwej Izby Celnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeśli Podatnik prowadzący skład podatkowy, w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową w ramach procedury zawieszenia akcyzy, w ciągu czterech miesięcy nie otrzyma, a tym samym nie przedstawi organom celnym, karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych, to powinien wykazać kwotę należnej akcyzy w korekcie deklaracji AKC-3 za miesiąc, w którym dokonano wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego czy też w deklaracji za miesiąc, w którym minął termin określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, czyli w miesiącu zapłaty akcyzy tj. cztery miesiące po dniu wysyłki ze składu podatkowego.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki moment powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym został określony w art. 6 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z wskazanym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przedmiotowej sprawie powstanie obowiązku podatkowego związane jest z procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy związanej z dostawą lub przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez S. Parulskiego w Komentarzu do ustawy o podatku akcyzowym (Zakamycze 2005) art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy ustanawia szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Na podstawie tego przepisu obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych poza teren składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji dokonywanie jakichkolwiek czynności, które zgodnie z zasadami ogólnymi rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego, nie wpływa na powstanie obowiązku podatkowego tak długo, jak wyroby akcyzowe zharmonizowane objęte są procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy zostało wskazane w § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. W myśl wskazanego przepisu zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym następuje przez zapłacenie należnej akcyzy, jeżeli prowadzący skład podatkowy nie przedstawi w terminie czterech miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego na terytorium kraju, karty 3 ADT z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Zapłata akcyzy następuje dnia następnego po upływie wyżej wskazanego terminu. W przedmiotowej sprawie zapłata podatku akcyzowego nastąpiła pierwszego dnia po upływie 4 miesięcznego okresu od dokonania wysyłki, gdyż ww. terminie podatnik nie uzyskał koniecznej karty 3 ADT potwierdzającej odbiór towaru. Powyższe wskazuje, iż obowiązek podatkowy z tytułu podatku akcyzowego dla Przedsiębiorstwa powstał z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, co miało miejsce 4 miesiące po dokonaniu wysyłki towaru do Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym na podatniku nie ciąży obowiązek skorygowania deklaracji za miesiąc, w którym wyprowadzono wyroby ze składu podatkowego, lecz wykazanie dokonanej czynności w deklaracji AKC-3 za bieżący miesiąc, tj za miesiąc w którym dokonał zapłaty podatku akcyzowego w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Co więcej, zgodnie z § 25 wymienionego rozporządzenia, Podatnik w sytuacji, gdy uzyska dokument ADT potwierdzający zrealizowanie dostawy, ma prawo ubiegania się o zwrot zapłaconej akcyzy. W takiej sytuacji, podatnik uprawniony będzie do składania korekty deklaracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści artykułu 6 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 076, 23.3.1992 z późn. zm.) podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji lub w momencie wystąpienia ubytków, które muszą podlegać podatkowi akcyzowemu zgodnie z art. 14 ust. 3.

Dopuszczenie do konsumpcji wyrobów objętych podatkiem akcyzowym oznacza:

a.

wszelkie odstępstwa, włączając odstępstwa z naruszeniem prawa, od systemu zawieszenia podatku;

b.

wszelką produkcję tych wyrobów, włączając produkcję nielegalną, poza systemem zawieszenia podatku;

c.

wszelki przywóz tych produktów, włączając przywóz nieformalny, w przypadku gdy wyroby nie zostały umieszczone w ramach systemu zawieszenia podatku.

Warunki ściągalności i stawka proponowanego podatku akcyzowego to te obowiązujące w dniu, w którym podatek staje się wymagalny w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce dopuszczenie do konsumpcji lub w którym zanotowano ubytki. Podatek akcyzowy jest nakładany i pobierany zgodnie z procedurą określoną przez każde Państwo Członkowskie, przy czym jest zrozumiałe, że Państwa Członkowskie zastosują te same procedury odnośnie do nakładania i pobierania podatku w stosunku do wyrobów krajowych jak i tych pochodzących z innych Państw Członkowskich.

Krajowe regulacje dotyczące tego przedmiotu opodatkowania określone zostały w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. I tak opodatkowaniu akcyzą podlega:

* produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

* wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego

* sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

* eksport i import wyrobów akcyzowych

* nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W myśl art. 18 ust. 1 podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku:

* otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę; zobowiązanie podatkowe w akcyzie ciążące na tym podatniku wygasa z dniem otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru tych wyrobów przez nabywcę, w części objętej potwierdzeniem

* wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; obowiązek podatkowy powstaje w dniu wyprowadzenia tych wyrobów poza teren składu podatkowego

* wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli wyroby te zostały zużyte w innym celu; obowiązek podatkowy powstaje z dniem ich zużycia

* zużycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w składzie podatkowym, z wyjątkiem przypadków, gdy wyrób ten jest przeznaczony do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego; obowiązek podatkowy powstaje z dniem jego zużycia

* niedostarczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego do miejsca przeznaczenia; obowiązek podatkowy powstaje z dniem wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego, a jeżeli dnia tego nie można określić - z dniem stwierdzenia przez uprawniony podmiot o ich niedostarczeniu.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 28 ust. 2 ustawy Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) określił inne, niż wymienione w art. 28 ust. 1 ustawy, przypadki, w których następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, sposób dokumentowania i terminy uzyskania potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w przypadku otrzymania potwierdzenia odbioru po upływie wyznaczonego terminu.

Stosownie do przepisów § 21 ust. 1 wymienionego rozporządzenia zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym następuje przez zapłacenie należnej akcyzy, jeżeli prowadzący skład podatkowy nie przedstawi w terminie czterech miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego na terytorium kraju, karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Zapłata akcyzy następuje dnia następnego po upływie określonego wyżej terminu (§ 21 ust. 1a cyt. rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy należy przyjąć, iż w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy tj. z momentem zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Reasumując, Spółka jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia kwoty należnego podatku akcyzowego, z tytułu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym, jeżeli prowadząc skład podatkowy nie przedstawi w terminie czterech miesięcy, licząc od dnia wysyłki ze składu podatkowego na terytorium kraju, karty 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w deklaracji podatkowej składanej, za miesiąc w którym przypada termin zapłaty podatku. W przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i potwierdzenie zapłaty akcyzy w innym państwie członkowskim, po upływie czterech miesięcy od dnia wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku i skorygować wcześniej złożoną deklaracje podatkową. Wniosek ten może być złożony w terminie trzech lat od dnia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego (§ 25 ust. 3 cyt. rozporządzenia).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl