Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-93/14/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2014 r. (data wpływu 25 lutego 2014 r.), uzupełnionym i zmienionym pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r. (wpływ 18 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu "A..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu "A...".

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowało projekt "A...". Projekt miał na celu popularyzację teatru głównie wśród dzieci i młodzieży z wiejskich środowisk. Umożliwił "dostęp do sztuki" tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania (wieś). Przybliżono atmosferę teatralną, zapewniając jak najwyższy poziom artystyczny. Poprzez uczestniczenie w spektaklach i warsztatach dla początkujących, rozmowę i pracę z profesjonalistami #8722; reżyserami, aktorami, animatorami - dzieci miały szansę na rozwój emocjonalno-intelektualny oraz ruchowy. Dzięki warsztatom teatralnym prowadzonym w przedszkolach uczestnicy projektu zapoznali się m.in. z rodzajami i konstrukcją lalek, sposobami i technikami animacyjnymi, zasadnością ich użycia na scenie oraz poznali "drugą stronę medalu" działań artystycznych. Opisany projekt był projektem z pogranicza kultury i sztuki oraz edukacji i zdobywania wiedzy. Był "pracą u podstaw", pokazywaniem młodym ludziom, że mieszkanie na wsi nie musi oznaczać odcięcia od korzystania z dóbr kultury. Pozwolił również na budowanie poczucia przynależności do regionu i jego życia społeczno-kulturalnego, a także zwiększył aktywność młodych ludzi i przyczynił się do wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania. W ramach projektu odbyło się: 6 spektakli teatralnych, 6 cykli warsztatów dla początkujących, 6 cykli warsztatów dla przedszkolaków. Wydatkami, które zawierały VAT to: koszt transportu animatora warsztatów, moderatora, obsługi technicznej oraz sprzętu, koszt przejazdów do miejsc docelowych, koszt stworzenia materiałów promocyjnych programu oraz koszt stworzenia "tzw. przybornika małego lalkarza" (quasi pacynka #8722; główka, ubranko, woreczek, etc.). Pozostałe koszty (umowy) nie mają doliczonego VAT. W ramach warsztatów zostały bezpłatnie użyczone sprzęty multimedialne oraz lalki S.... Udział we wszystkich spektaklach i warsztatach był nieodpłatny. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez personel posiadający stosowne uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, wyłoniony na podstawie najkorzystniejszych ofert cenowych oraz weryfikacji posiadanych kwalifikacji. W związku z tym, że Stowarzyszenie nie posiadało zatrudnionej na etat osoby zajmującej się księgowością niezbędne było zatrudnienie księgowej. Z tytułu realizacji projektu Wnioskodawca nie otrzymał i nie otrzyma żadnych profitów. Pozyskane w ramach pomocy środki nie były środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wydatki związane z opisanym projektem poniesiono w miesiącach kwiecień-czerwiec 2013 r. Realizacja opisanego projektu objętego PROW nie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania VAT naliczonego związanego z wymienionymi zakupami.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Stowarzyszenia, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, związanego z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji opisanego projektu z uwagi na fakt, że dokonane zakupy nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie były środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ponieważ z treści złożonego wniosku wynika, że przedstawiony stan faktyczny dotyczy 2013 r., niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w tym okresie.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na to, że zakupione towary i usługi nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie były środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl