ITPP3/443-87b/09/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-87b/09/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie podstawy ustalenia kwoty zabezpieczenia akcyzowego w przypadku podmiotu pośredniczącego nabywającego pozostałe węglowodory gazowe klasyfikowane od kodu CN 2711 12 11 do kodu CN 2711 19 00 używane do celów opałowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku akcyzowego będącej podstawą obliczenia kwoty zabezpieczenia akcyzowego w przypadku podmiotu pośredniczącego nabywającego pozostałe węglowodory gazowe klasyfikowane od kodu CN 2711 12 11 do kodu CN 2711 19 00 używane do celów opałowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka od dnia 1 marca 2009 r. działa jako podmiot pośredniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Podmiot nabywa używane do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN 2711 12 11 do 2711 19 00. W celu objęcia nabytych wyrobów zabezpieczeniem akcyzowym Spółka odnotowuje każdorazowo obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą mogącego powstać zobowiązania podatkowego, którą stanowi kwota akcyzy przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy na pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711 przeznaczonych do celów opałowych wynosi 1,18 zł/gigadżul (GJ) i według tej stawki jest dokonywane obciążanie zabezpieczenia akcyzowego. W jednostce, w której wyrażona jest stawka akcyzy, czyli w GJ prowadzona jest ewidencja wyrobów zwolnionych z akcyzy, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy. Ilość, w jednostce, w której wyrażona jest stawka akcyzy, podawana jest także na dokumentach dostawy wystawianych przez Spółkę. Wnioskodawca uzyskał ustną interpretację z urzędu celnego, iż do ustalenia wysokości składanego zabezpieczenia akcyzowego, czy też do obciążania zabezpieczenia należy stosować stawkę podatku określoną w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) - 695,00 zł/1000 kilogramów. Oznaczałoby to, że należy przyjąć, iż stawka podatku na pozostałe węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych wynosi 695.00 zł/1000 kg. Konsekwencją przyjęcia tego stanowiska byłoby prowadzenie ewidencji wyrobów zwolnionych w kilogramach, a także podawanie ilości wyrobów w tej jednostce na dokumentach dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do obliczenia kwoty zabezpieczenia akcyzowego należy stosować stawkę akcyzy w wysokości 1,18 zł/GJ stawkę.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, zabezpieczenie akcyzowe powinno być obciążone kwotą zobowiązania obliczoną w oparciu o stawkę akcyzy w wysokości 1,18 zł/GJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej ustawą, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu.

W myśl przepisu art. 32 ust. 5 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez między innymi podmiot pośredniczący w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający.

Stosownie zaś do przepisu art. 63 ust. 1 ustawy podmiot pośredniczący jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej, powstałe albo mogące powstać, zobowiązanie podatkowe.

Wysokość zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot pośredniczący ustala się w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 32 (art. 65 ust. 3 ustawy).

W przypadku przeznaczenia pozostałych węglowodorów gazowych - skroplonych - objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych do napędu silników spalinowych stosuje się stawkę podatku akcyzowego, określoną w art. 89 ust. 1 pkt 12 ustawy, w wysokości 695,00 zł/1000 kilogramów.

Z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem interpretacji indywidualnej jest wysokość stawki podatku akcyzowego, którą należy stosować do ustalenia kwoty zabezpieczenia akcyzowego składanego przez podmiot pośredniczący przy dostarczaniu pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 przeznaczonych do celów opałowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego.

W przypadku podmiotu pośredniczącego ustawodawca zawarł w przepisach ustawy szczególne rozwiązanie zawarte w dyspozycji przepisu art. 65 ust. 3 ustawy. Zgodnie z jego treścią Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w charakterze podmiotu pośredniczącego jest zobowiązana do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty miesięcznego zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych, czyli jak w przypadku przeznaczenia wyrobu do napędu silników spalinowych.

Zatem zabezpieczenie akcyzowe powinno zostać obciążone kwotą zobowiązania obliczoną z zastosowaniem stawki podatku takiej jak w przypadku przeznaczenia węglowodorów gazowych skroplonych (gazu płynnego) do celów napędu silników spalinowych, czyli z zastosowaniem stawki w wysokości 695,00 zł/1000 kilogramów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl