ITPP3/443-79/14/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-79/14/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 18 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2014 r. (data wpływu 15 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą wyprodukowanej nalewki oraz oznaczenia jej znakami akcyzy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą wyprodukowanej nalewki oraz oznaczenia jej znakami akcyzy.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zamierza produkować nalewki z owoców, ziół, runa leśnego z dodatkiem alkoholu etylowego klasyfikowane do pozycji CN 2208. Rzeczywista moc alkoholu w wyprodukowanych nalewkach wynosić będzie 40-50%. Do produkcji nalewki zostanie użyty spirytus o kodzie CN 2207 10 00 17 i wódka o kodzie CN 2208 60 11 00 i 2208 60 19 00. Przy nabyciu spirytusu i wódki #8722; na wcześniejszym etapie obrotu #8722; zostanie zapłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości. Zakup alkoholu następi poprzez sieć detaliczną lub hurtową. W toku produkcji nalewki nie zostanie wytworzony alkohol etylowy inny niż alkohol z zapłaconym podatkiem. Wnioskodawca zamierza sprzedawać wyprodukowaną nalewkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wyprodukowane nalewki nie będą podlegać podatkowi akcyzowemu.

2. Czy wyprodukowane nalewki nie będą musiały być oznaczane znakami akcyzy.

Stanowisko Wnioskodawcy.

1. W ocenie Zainteresowanego, produkowane przez niego nalewki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż podatek ten zostanie uiszczony na wcześniejszym etapie obrotu alkoholem etylowym. Nabycie alkoholu nastąpi poprzez sieć detaliczną lub hurtową. W cenie zakupu wliczony będzie podatek akcyzowy.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. Produkcją alkoholu etylowego, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż zamierza produkować i oferować na sprzedaż nalewki alkoholowe. Do produkcji nalewek zamierza wykorzystywać zakupiony w sklepie lub hurtowni alkohol etylowy z zapłaconą akcyzą. Zatem wskazana produkcja nalewek z użyciem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą, gdyż akcyza od użytego do produkcji alkoholu została zapłacona (uprzednio określona lub zadeklarowana) na wcześniejszym etapie obrotu.

2. Zdaniem Wnioskodawcy zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Zgodnie z uregulowaniem art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Wśród wyrobów zamieszczonych w ww. załączniku brak jest opisanego przez Wnioskodawcę wyrobu. W związku z powyższym nie podlega on obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 18 załącznika nr 1 wymieniono klasyfikowany do kodu CN 2208 #8722; alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe.

Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy, znaki akcyzy - znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące:

a.

podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,

b.

legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) - art. 3 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej - art. 8 ust. 6 ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyza, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi - art. 21 ust. 8 ustawy.

Stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

1.

wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

2.

mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690);

3.

piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;

4.

mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego, dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej od innego podmiotu;

5.

wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy;

6.

energii elektrycznej;

7.

wyrobów węglowych;

8.

suszu tytoniowego;

9.

wyrobów gazowych.

Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie - art. 92 ustawy.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

1.

wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;

2.

wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;

3.

napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew #8722; art. 93 ust. 2 ustawy.

Podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie #8722; art. 93 ust. 3 ustawy.

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy #8722; art. 114 ustawy.

W poz. 6 załącznika nr 3 wymieniono klasyfikowany do kodu CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a, ciąży na zarejestrowanym, zgodnie z art. 16, podmiocie będącym:

1.

podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6;

2.

importerem;

3.

podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego;

4.

przedstawicielem podatkowym;

5.

podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

6.

właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych #8722; art. 117 ust. 1 ustawy.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio (art. 117 ust. 3 ustawy).

Z opisu wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zamierza produkować nalewki z dodatkiem alkoholu etylowego klasyfikowane do kodu CN 2208. Do produkcji nalewek zostanie wykorzystany alkohol etylowy, od którego akcyza została zapłacona w należnej wysokości. Wnioskodawca zamierza sprzedawać wyprodukowaną nalewkę.

W ocenie Zainteresowanego, produkowane przez niego nalewki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz nie będą podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Mając na uwadze zdarzenia opisane we wniosku oraz obowiązujące regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Stwierdzić bowiem należy, że czynność dokonywana przez Wnioskodawcę, tj. produkcja nowego wyrobu akcyzowego w postaci nalewek z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą mieści się w dyspozycji art. 93 ust. 2 ustawy. Zatem czynność ta stanowi produkcję napoju alkoholowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym u Wnioskodawcy z tytułu czynności produkcji wyrobu alkoholowego będzie powstawał obowiązek podatkowy.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy, kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi. Z kolei, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Stosownie do powyższego stwierdzić należy, że w stosunku do produkowanych przez Wnioskodawcę wyrobów alkoholowych w postaci nalewek powstanie obowiązek podatkowy. Jednakże z uwagi na art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja ta nie musi być prowadzona w składzie podatkowym. Tym samym produkcja (wytwarzanie) nalewek alkoholowych o kodzie CN 2208 z wykorzystaniem alkoholu etylowego, od którego akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu, dokonywana przez Wnioskodawcę, wbrew jego stanowisku, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Natomiast w odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 8 ust. 6 ustawy, należy zauważyć, że przepis ten ma zastosowanie do nabywanego przez Wnioskodawcę alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą. Natomiast w przypadku produkcji nowego wyrobu alkoholowego w postaci nalewek o kodzie CN 2208 z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą, czynność ta jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, która w sytuacji objętej przepisem art. 47 ust. 1 pkt 1 nie musi być dokonywana w składzie podatkowym. Jednocześnie powstanie obowiązku podatkowego w związku z czynnością produkcji nalewek alkoholowych powoduje, że nie powstanie już obowiązek podatkowy w stosunku do wyprodukowanych nalewek na podstawie innej czynności.

Odnośnie obowiązku oznaczania przedmiotowych wyrobów znakami akcyzy wskazać należy, że produkowane wyroby akcyzowe (nalewki) klasyfikowane przez Wnioskodawcę do kodu CN 2208 zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, zatem co do zasady podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (art. 114 ustawy). Podkreślić przy tym należy, że wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.

Należy także zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Reasumując, produkowane przez Wnioskodawcę nalewki (napoje alkoholowe) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz będą podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Jednakże wskazać należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wymienione wyroby akcyzowe - z uwagi na możliwość odliczenia zapłaconej wcześniej akcyzy od zużytych do produkcji składników #8722; nie będą efektywnie opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Interpretacja dotyczy opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl