ITPP3/443-79/08/WW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-79/08/WW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.), uzupełnione w dniu 15 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od inwestycji o nazwie "Rozbudowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości C.-etap I" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2008 r. Gmina złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od inwestycji "Rozbudowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości C.-etap I".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina C. planuje przyjąć do realizacji budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja o nazwie "Rozbudowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości C.-etap I" będzie częściowo sfinansowana ze środków funduszy europejskich. Inwestorem i beneficjentem wnioskującym o środki jest Gmina. Po zakończeniu inwestycji sieć kanalizacyjna zostanie bezpłatnie przekazana "M" - "Z" Gminy C. "Z" będzie faktycznym użytkownikiem sieci kanalizacji i będzie wykorzystywał inwestycję do wykonywania czynności opodatkowanych (odbioru ścieków) w imieniu gminy. Gmina pozostanie właścicielem sieci nie uzyskując z tego tytułu dochodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z przedmiotowym projektem.

Zdaniem Wnioskodawcy Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż gmina nie będzie uzyskiwała dochodów związanych z wykonaną inwestycją. Gmina przekaże inwestycję nieodpłatnie i nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tytułu przedmiotowej inwestycji, zatem realizowana inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. Gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dofinansowanie nie pochodzi ze środków SAPARD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl