ITPP3/443-79/07/ZG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-79/07/ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.), uzupełniony pismem z dnia 22 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenie poboru akcyzy wyrobów wprowadzanych do składu wolnocłowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów wprowadzanych do składu wolnocłowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma rosyjska chce zlecić wnioskodawcy wykonanie usługi w składzie wolnocłowym w B., polegającej na naklejeniu rosyjskich znaków akcyzy na nabywane wewnątrzwspólnotowo zharmonizowane wyroby akcyzowe.

Usługa polegałaby na tym, że wyroby akcyzowe, bez znaków akcyzy wysyłane ze składu podatkowego pod zabezpieczeniem akcyzowym składu podatkowego np. z Polski, Niemiec, Francji, Anglii, Irlandii, byłyby transportowane (przemieszczane) do Polski na skład wolnocłowy w B. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdzie na podstawie ADT zostaną wprowadzone do składu wolnocłowego wnioskodawcy.

Przemieszczanie odbywałoby się zgodnie z art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. i zgodnie z § 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.), który stanowi, że wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane ze składu podatkowego do składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie ADT, o którym mowa w przepisach dotyczących dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Natomiast § 16 ust. 2 tego rozporządzenia ustanawia normę, iż prowadzący składy wolnocłowe i wolne obszary celne zwracają prowadzącemu skład podatkowy kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Na składzie wolnocłowym towar objęty będzie zabezpieczeniem akcyzowym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 29 poz. 257 z późn. zm.)

Rosyjska firma - zleceniodawca usługi, dostarczy rosyjskie znaki akcyzy, a wnioskodawca na terenie składu wolnocłowego, naniesie (naklei) znaki na każdą butelkę wyrobu zgodnie z artykułem 109 ust. 1 WKC - "Towary przywożone mogą być poddane zwyczajowym zabiegom mającym na celu zapewnienie ich utrzymanie, poprawienie ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji bądź odsprzedaży".

Po wykonaniu tej usługi towar ten zostanie objęty procedurą wywozu i na zabezpieczeniu generalnym "TC-31", dokumencie SAD i ADT opuści teren Unii przez drogowe przejście graniczne w G. lub B.

Wnioskodawca stwierdza, że wyroby nie będą przedmiotem importu do kraju oraz nie będą wprowadzane na rynek wewnętrzny. W czasie przemieszczania ze składu podatkowego do składu wolnocłowego oraz w czasie wykonania usługi (naniesieniu rosyjskich znaków akcyzy) i wywozu wyroby te będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Podatnik uzupełniając stan faktyczny wskazał, iż na terytorium składu wolnocłowego nie funkcjonuje skład podatkowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość wykonania opisanej usługi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jakie zabezpieczenie powinien posiadać skład wolnocłowy w celu wykonania usługi.

Zdaniem wnioskodawcy wyroby akcyzowe zharmonizowane przemieszczane będą ze składów podatkowych na terenie UE do składu wolnocłowego w B. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie ADT i zabezpieczeniu tranzytowym.

Towar na składzie wolnocłowym znajdowałby się na zabezpieczeniu akcyzowym składu wolnocłowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdzie zostałby poddany zwyczajowym czynnościom (oklejeniu rosyjskim znakami akcyzy).

Po wykonaniu tej usługi towar zostanie wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie ADT i zabezpieczeniu tranzytowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca ma zamiar świadczyć usługę oklejania rosyjskimi znakami akcyzy na terenie składu wolnocłowego, na wyroby akcyzowe zharmonizowane nabywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składów podatkowych zlokalizowanych na terytorium kraju jak i Wspólnoty. Ponadto po oklejeniu przedmiotowe wyroby Wnioskodawca ma zamiar wywozić poza terytorium wspólnoty również w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

We wniosku wskazano treść przepisów § 15 i § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE 76 z późn. zm.) jako podstawę prawną umożliwiającą przyjęcie, wykonanie usługi oraz wysłanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

W związku z powyższym stwierdza się, iż art. 5 ust. 2 Dyrektywy odnosi się do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy przy jednoczesnym objęciu zawieszającą procedurą celną.

Zgodnie z brzmieniem § 15 rozporządzenia, w przypadku gdy wyroby akcyzowe zharmonizowane są wprowadzane do obszaru wolnocłowego bądź składu wolnocłowego uznaje się, iż akcyza od tych wyrobów została zawieszona.

Natomiast § 16 stanowi, iż wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane ze składu podatkowego do składów wolnocłowych i wolnych obszarów celnych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w przepisach dotyczących dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Prowadzący składy wolnocłowe i wolne obszary celne zwracają prowadzącemu skład podatkowy kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Jednakże wskazane przepisy muszą być rozpatrywane łącznie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa o podatku akcyzowym w art. 26 ust. 3 pkt 2 przewiduje możliwość zawieszenia poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jeżeli wyroby te otrzymały inne przeznaczenie celne na podstawie przepisów prawa celnego.

Korzystając z delegacji zawartej w art. 26 ust. 4 ww. ustawy o podatku akcyzowym Minister Finansów wydał w dniu 23 kwietnia 2004 r. rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, w którym w § 15 i § 16 umożliwił zawieszenie poboru akcyzy wobec wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przemieszczanych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych ale, co należy podkreślić, tylko w eksporcie i imporcie, o czym świadczy tytuł rozdziału, w którym zamieszczono przywołane powyżej przepisy. Tym samym należy uznać, że korzystając z delegacji zawartej w art. 26 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, Minister Finansów uznał za celowe zawieszenie poboru akcyzy w oparciu o art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy tylko wobec tych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, którym już nadano takie przeznaczenie celne, które jest związane z importem bądź eksportem wyrobów akcyzowych.

Z wniosku wynika, iż przedmiotem usługi będą wyroby dopiero przeznaczone na eksport, zatem regulacje te nie będą miały zastosowania w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym.

Ponadto wskazane regulacje dotyczą wyłącznie wprowadzania do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz ich składowania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Natomiast wnioskodawca ma zamiar wprowadzić, dokonać oklejenia rosyjskimi znakami akcyzy, a następnie wysłać wyroby dalej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zatem w celu stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w opisanym przez wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, podatnik musi posiadać status podmiotu, który może przyjmować, magazynować oraz wysyłać wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Zatem podmiotem, który posiada możliwość przyjęcia i jednocześnie wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest jedynie podmiot prowadzący skład podatkowy.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) przemieszczanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w przepisach dotyczących dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Wobec powyższego aby wysłać wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należy sporządzić administracyjny dokument towarzyszący (ADT), który został wymieniony we wniosku jako jeden z dokumentów wysyłki.

Jednakże w myśl § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.), podmiotem uprawnionym do otrzymania i wypełnienia administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest prowadzący skład podatkowy.

Zatem w celu wysłania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy należy wystawić dokument ADT gdzie uprawnionym do tego jest tylko i wyłącznie prowadzący skład podatkowy.

Natomiast w kwestii zabezpieczenia akcyzowego należy stwierdzić, iż zgodnie z brzemieniem art. 43 ust. 1 ww. ustawy, prowadzący skład podatkowy, zarejestrowani handlowcy, a także podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz przedstawiciele podatkowi są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż zabezpieczenie akcyzowe pokrywa kwotę mogącego powstać zobowiązania podatkowego dla prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca lub podmiotu nabywającego wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Natomiast w przepisie nie ma mowy o zabezpieczeniu akcyzowym składanym przez składy wolnocłowe. Podkreślenia wymaga fakt, iż skład wolnocłowy jest instytucją prawa celnego, zatem w tej materii jest poza regulacją ustawy o podatku akcyzowym wobec czego nie istnieje podstawa prawna do wydania zabezpieczenia akcyzowego dla składu wolnocłowego.

Możliwe jest to tylko w przypadku działania składu podatkowego funkcjonującego na terenie składu wolnocłowego gdzie zabezpieczenie akcyzowe złoży prowadzący skład podatkowy.

Reasumując należy stwierdzić, iż w celu wykonania opisanej w zdarzeniu przyszłym usługi naniesienia rosyjskich znaków akcyzy na wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wnioskodawca musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego lub korzystać ze składu podatkowego prowadzonego przez inny podmiot, który będzie funkcjonował na terenie składu wolnocłowego. Dopiero wtedy będzie miało zastosowanie zabezpieczenie akcyzowe wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl