Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-78/07/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 23 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2007 r. Gmina złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina zgodnie z umową zawartą w dniu 10 marca 2005 r. w ramach ZPORR, uzyskała dofinansowanie w wysokości 3.290.371,58 zł na realizację inwestycji p.n. "Budowa sieci wodociągowej w 11 wsiach Gminy wraz z modernizacją stacji wodociągowej". Uzyskana kwota dofinansowania stanowiła 85% wydatków kwalifikowanych tj. 3.871.025,39 zł. Podatek VAT w wysokości 698.053,76 zł, zaliczał się do kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach projektu wybudowano 40,87 km sieci wodociągowej PCV 63-150 mm, która wraz ze zmodernizowaną stacją została - zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym o uzyskanie dofinansowania - przekazana do eksploatacji zarządcy wodociągów na terenie Gminy. Zarządcą Wodociągów od 2001 r. jest Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Firma ta jest jednostką budżetową, której założycielem jest Urząd Marszałkowski Województwa. Przekazanie podmiotowi zewnętrznemu eksploatacji sieci wodociągowej powoduje, iż Gmina nie ponosi żadnych kosztów na utrzymanie i eksploatacje urządzeń związanych z zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, ale nie uzyskuje też przychodów ze sprzedaży wody. Nadmieniono, że Gmina nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Pismem z dnia 23 listopada 2007 r. Gmina uzupełniła wniosek wskazując, iż przedmiotowa inwestycja została przekazana nieodpłatnie Gospodarstwu Pomocniczemu przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina jako beneficjent środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją.

Zdaniem wnioskodawcy, Gmina nie będąc podatnikiem podatku VAT i nie uzyskując przychodów ze sprzedaży usług nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej, przy czym związek ten powinien mieć charakter bezpośredni i bezsporny.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż powstała po zakończeniu inwestycji sieć wodociągów wraz ze zmodernizowaną stacją wodociągową została przekazana nieodpłatnie do eksploatacji zarządcy wodociągów na terenie Gminy. Zatem budowa przedmiotowego obiektu nie służy Stronie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy.

Reasumując, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągów i modernizacji stacji wodociągowej, następnie bezpłatnie przekazanej zarządcy wodociągów, Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl