Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-71/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 21 marca 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu "Modernizacja Ośrodka w K." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2008 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu "Modernizacja Ośrodka w K.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina w latach 2005 - 2007 realizowała projekt "Modernizacja Ośrodka w K.", Realizacja projektu nastąpiła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 -rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. W Urzędzie złożono wniosek o płatność. W imieniu Gminy działa Urząd w K. przy pomocy którego Burmistrz wykonuje zadania Gminy. Modernizowany Ośrodek stanowi majątek gminy.

Urząd w K. zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania w jakikolwiek sposób podatku naliczonego w związku ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na "Modernizacji Ośrodka w K.". Wspomniana interpretacja jest niezbędna jako załącznik do wniosku o dofinansowanie ww. projektu, składanego do Urzędu w T.

Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd w K. w latach 2005 - 2007 nie miał możliwości odzyskania podatku VAT w obowiązującym systemie podatku VAT i poza tym systemem w zakresie realizacji projektu "Modernizacja Ośrodka w K.". Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 - rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

Urząd oświadczył, iż przepisy art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) uniemożliwiały w czasie realizacji projektu inwestycyjnego w latach 2005 - 2007 odzyskanie podatku VAT z uwagi na brak wydatków poniesionych na wspomniany projekt w związku ze sprzedażą opodatkowaną - nawet w części. Nie przysługiwał również bezpośredni zwrot podatku VAT na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Barierą uniemożliwiającą zwrot bezpośredni są normy prawne zawarte w § 6 wspomnianego rozporządzenia, którego wymogi nie były spełnione w czasie realizacji inwestycji. W związku z tym podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących projektu stanowił w całości koszt zadania. Ponadto Urząd nie miał również możliwości odzyskania podatku VAT w inny sposób (poza systemem VAT), z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Burmistrz dodał, że obecnie oraz w przyszłości modernizacja Ośrodka w K." nie ma i nie będzie miał związku wykonywanymi przez gminę czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie wskazał, iż środki pomocowe, o które się zabiega nie będą spełniały warunków § 6 rozporządzenia Ministrów Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl