Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-71/07/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 9 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2007 r. Urząd Miejski złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonania inwestycji polegającej na remoncie i doposażeniu świetlic wiejskich, terenów zielonych przy muzeum w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Urząd Miejski nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Urząd ubiega się o środki finansowe z Funduszy Strukturalnych. W ramach stosowania procedur przez instytucję wdrażającą Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, w ramach sektora programu operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" w realizowanym przez Urząd Miejski projekcie istnieje możliwość objęcia podatku VAT kosztem kwalifikowanym.

Wskazano, iż inwestycje realizowane przez Gminę M., w ramach Programów Operacyjnych, Funduszy Strukturalnych, nie będą generowały dochodów.

Dodano, iż Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku VAT w przypadkach, o których mowa w rozdziale XII rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, oraz że zrealizowany projekt, nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Pismem z dnia 9 listopada 2007 r. Urząd Miejski uzupełnił przedmiotowy wniosek i wskazał, iż przedmiotowe projekty, nie będą finansowane ze środków finansowych przedakcesyjnego programu SAPARD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Urząd Miejski może odzyskać podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy, Urząd Miejski nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternaście dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl