ITPP3/443-69/08/ZG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-69/08/ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zespół Szkół wniósł o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z zakupem pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowanym ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami" w obszarze D: likwidacja barier transportowych. Projektodawcą przedsięwzięcia jest Gmina. Zespół Szkół wskazał, iż jako beneficjent programu jest podatnikiem podatku VAT należnego i odprowadzanego z tytułu dochodów czerpanych z najmów miejsc parkingowych i sali gimnastycznej, stanowiących mienie Gminy. Jednakże zakup pojazdu nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Ponadto inwestycja zapewni uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport do najbliższych szkół specjalnych - Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego, co umożliwi realizację obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. 256 poz. 2572 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Zespół Szkół ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem wnioskodawcy w związku z tym, że podatek naliczony nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną w myśl obowiązujących przepisów, Zespół Szkół nie ma możliwości obniżenia podatku VAT wynikającego z zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach opisanego we wniosku programu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż pojazd do nabyty do przewozu osób niepełnosprawnych, nie będzie wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

W tej sytuacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie ma związku nabywanych towarów z czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując stwierdza się, iż w związku z zakupem pojazdu służącego do transportu niepełnosprawnych uczniów do wskazanych szkół specjalnych, który został dofinansowany ze środków PFRON, Szkoła Podstawowa nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl