Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-662/14/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu usług związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodów udostępnionych przez zagranicznego kontrahenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu usług związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodów udostępnionych przez zagranicznego kontrahenta.

... sp. z o.o. (zwana dalej Spółką, Wnioskodawcą lub Zleceniobiorcą) planuje zawrzeć umowę współpracy ze spółką posiadającą siedzibę na terytorium Niemiec (zwaną dalej Zleceniodawcą). Na mocy tej umowy Zleceniobiorca będzie zobowiązany do świadczenia kompleksowej usługi prowadzania spraw Zleceniodawcy. Rzeczona usługa obejmie w szczególności takie czynności jak: zarządzanie, czynności tłumaczenia, reprezentowanie Zleceniodawcy przed urzędami, udostępnienie Zleceniodawcy numerów telefonicznych we frankfurckiej strefie numeracyjnej, utrzymanie domeny internetowej, prowadzenie biura handlu zagranicznego, prowadzenie spraw biurowych, udostępnienie powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem (zwanych dalej Usługami). Z tytułu wskazanych czynności Zleceniobiorcy przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie. Ponadto w celu umożliwienia Zleceniobiorcy wykonania usług, Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy składniki majątku w postaci dwóch samochodów osobowych. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy wymienione powyżej składniki majątku na czas obowiązywania wskazanej umowy. Zleceniobiorca będzie mógł korzystać z przedmiotowych samochodów wyłącznie w celu wykonywania przez niego Usług na rzecz Zleceniodawcy. W wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do przeniesienia własności składników majątkowych na rzecz Zleceniobiorcy, nie będzie on również uprawniony do swobodnego dysponowania udostępnionymi przedmiotami. Udostępnienie samochodów ma na celu osiągnięcie przez Zleceniodawcę największej możliwej efektywności kosztowej i organizacyjnej.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia importu usług w związku z nieodpłatnym udostępnieniem przez Zleceniodawcę samochodów niezbędnych do wykonywania usług na rzecz Zleceniodawcy.

Zdaniem Spółki:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Stosownie do brzmienia art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Natomiast jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

2.

usługobiorcą jest:

a.

w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

b.

w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

W analizowanym stanie faktycznym Zleceniodawca będący podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Niemiec udostępni Zleceniobiorcy samochody na czas obowiązywania łączącej strony umowy o świadczenie usług. Zleceniobiorca będzie mógł korzystać z przedmiotowych samochodów wyłącznie w celu wykonywania przez niego Usług na rzecz Zleceniodawcy. W wyniku zawarcia Umowy nie dojdzie do przeniesienia na rzecz Spółki prawa do rozporządzania rzeczonymi samochodami jak właściciel. Tym samym przekazanie samochodów nie może zostać zakwalifikowane jako dostawa towarów ani jako świadczenie usług. Przedmiotowa czynność będzie stanowiła element składowy kompleksowej transakcji, który wystąpi jako konsekwencja ustaleń poczynionych przez strony Umowy.

W niniejszym przypadku dojdzie do zawarcia tzw. umowy toolingowej. Umowa toolingowa stanowi umowę nienazwaną. Jej istotą jest to, że podmiot zlecający świadczenie usług zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia wykonawcy przez czas oznaczony lub nieoznaczony, określonych składników majątkowych stanowiących jego własność. Wykonawca zobowiązuje się natomiast do wykorzystania otrzymanych przedmiotów do wykonania uzgodnionych w umowie toolingowej usług na rzecz zlecającego. Co istotne na skutek zawarcia umowy toolingowej nie dochodzi do przeniesienia własności składników majątkowych na rzecz wykonawcy. Ponadto wykonawca nie jest również uprawniony do swobodnego dysponowania udostępnionymi przedmiotami. W rozpatrywanej sprawie kluczowe jest ustalenie, czy na skutek udostępnienia Spółce przez Zleceniodawcę samochodów, które mają być wykorzystywane do świadczenia Usług na rzecz dojdzie do dostawy towarów lub świadczenia usług.

Pojęcie dostawy towarów zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Przez dostawę towarów ustawodawca rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Tym samym aby można było mówić o dostawie towarów, musi nastąpić przeniesienie ekonomicznego władztwa nad rzeczą w taki sposób, aby druga strona mogła nią dysponować w sposób właściwy dla właściciela. W opinii Wnioskodawcy, czasowe udostępnienie majątku Zleceniobiorcy w ramach wskazanej Umowy nie stanowi dostawy towarów. O powyższym przesądza okoliczność, że możliwość rozporządzania towarem jak właściciel nadal pozostanie po stronie Zleceniodawcy.

W dalszej kolejności należy wskazać, że w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez usługę rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zatem należy ustalić, czy przekazanie Wnioskodawcy samochodów w celu wykorzystywania ich do świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy będzie stanowiło świadczenie usług.

Cechą charakterystyczną umowy toolingowej, którą Spółka planuje podpisać, jest przekazanie przez podmiot zlecający świadczenie usług wykonawcy składników majątkowych, które będą wykorzystywane przy realizacji świadczeń na rzecz zlecającego. Zlecający przekazując zleceniobiorcy część swojego majątku, nie dokonuje żadnego świadczenia. Wykorzystuje swój majątek w najbardziej efektywny sposób.

Z uwagi na powyższe Spółka wskazała, że przekazanie jej przez Zleceniodawcę samochodów w celu wykorzystania ich do świadczenia Usług nie będzie stanowi odrębnego świadczenia. Na uwagę zasługuje fakt, że udostępnienie ww. składników majątku nie miałoby racji bytu bez realizacji Usług zleconych przez Zleceniodawcę. W konsekwencji Spółka uznała, że wskazane w stanie faktycznym przekazanie samochodów nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozpoznania importu usług.

Prawidłowość powyższego poglądu potwierdza - w ocenie Spółki - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. sygn. I FSK 1788/07, w którym wskazano, że: "(...) nie można traktować nieodpłatnego, czasowego udostępniania maszyn i urządzeń kontrahentom, służących im jedynie do wykonania działalności zleconej przez Spółkę, jako niezależnego świadczenia usługi, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tego rodzaju czynności o charakterze technicznym, pomocniczym nie mają samodzielnej racji bytu bez realizacji usługi produkcji czy montażu, do których wykonania są niezbędne. Z tego względu nie mogą być traktowane jako odrębne świadczenie usług i stanowić odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarowi usług".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl