ITPP3/443-66/07/AO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-66/07/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 21 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007 r. Urząd Miejski złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miasto i Gmina jako samorząd gminny zrealizował projekt pn. "Budowa stacji uzdatniania wody" z udziałem środków Unii Europejskiej. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2005 r.. Środki Unii Europejskiej wpłynęły do budżetu Gminy w styczniu 2006 r.. Urząd Miejski jest czynnym podatnikiem VAT w związku z obsługą Miasta i Gminy od strony techniczno - organizacyjnej.

Pismem z dnia 21 listopada 2007 r. Urząd uzupełnił wniosek wskazując, iż przedmiotowa sprawa dotyczy możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją. Jednocześnie dodano, iż inwestycja zrealizowana nie będzie generowała dochodów oraz wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku VAT w przypadkach, o których mowa w rozdziale XII rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zrealizowany projekt nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, oraz że dofinansowanie nie pochodziło ze środków SAPARD.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT zapłacony w ramach projektu zrealizowanego z udziałem środków ZPORR.

Zdaniem wnioskodawcy Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowane nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, którego wysokość we wniosku aplikacyjnym.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, nie prowadzi działalności opodatkowanej.

Przedmiotowy projekt nie jest wykorzystany na cele działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl