Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-64/08/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 13 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym - I etap" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2008 r. Gmina złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonania projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego z basenem odkrytym - I etap".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje inwestycję, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury, Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - umowa z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniona aneksem z dnia 7 grudnia 2007 r.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

1.

Basenów odkrytych: pływackiego sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci.

2.

Kortów tenisowych przykrytych (hala w technologii szkieletowo-membranowej).

3.

Kortów tenisowych otwartych z trybuną i boiskiem do nauki.

4.

Boisk otwartych do koszykówki i siatkówki oraz siatkówki plażowej.

5.

Placu zabaw dla dzieci.

6.

Elementów dla uprawiania skatebord'u i minigolfa.

Po zakończeniu realizacji zadania, inwestycja będzie mieniem komunalnym Gminy. Nie będzie przeznaczona przez co najmniej 5 lat do sprzedaży, czy też wydzierżawienia, a tym samym nie będzie źródłem przychodów. Obiekt zostanie nieodpłatnie przekazany w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2008 r. Gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż za zrealizowane zadanie nie przysługuje Wnioskodawcy zwrot podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dofinansowanie nie pochodzi ze środków SAPARD. Stwierdziła także, iż zrealizowana inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z powodu braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl