Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 stycznia 2015 r.
Zastosowanie zwolnienia od tego podatku do dostawy nieruchomości gruntowych (dwóch działek) niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-593/14/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 23 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od tego podatku do dostawy nieruchomości gruntowych (dwóch działek) niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 23 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od tego podatku do dostawy nieruchomości gruntowych (dwóch działek) niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina M. (dalej jako "Gmina") zamierza dokonać sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek położonych w L., tj. działki o numerach 67/18, 89/3 (nie są zabudowane), na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Dla ww. działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, jak również dla tego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Z rejestrów gruntu wynika, że działka 67/18 jest oznaczona jako Bp, natomiast działka 89/3 jako dr., czyli droga. Na tej działce nigdy nie była wybudowana żadna droga.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy działki położone w L. o numerze 67/18 oraz 89 /3 będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zdaniem Gminy, ww. działki będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Stanowi on, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż "towary budowlane".

Ponieważ przedmiotowe grunty nie są terenami budowlanymi stosownie do zapisu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Przez tereny budowlane - zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl