ITPP3/443-554/14/AT, Możliwość wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości rolnych. - Pismo... - OpenLEX

ITPP3/443-554/14/AT - Możliwość wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości rolnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-554/14/AT Możliwość wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości rolnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży... działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży... działek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2010 r. na zasadach wspólności małżeńskiej Wnioskodawca nabył, bez odliczenia VAT, działkę rolną o powierzchni... hektara w celu wybudowania własnego domu. W 2010 r. wystąpił o warunki zabudowy. W 2012 r. wybudował na tej działce dom, w którym mieszka. W 2013 r. Wnioskodawca podzielił ją na... działki, na jednej stoi dom, a dwie kolejne zamierzał podarować dzieciom. Dzieci jednak związały swoją przyszłość z..., dlatego Wnioskodawca obecnie chce sprzedać... niezabudowane działki. Omawiane działki w ewidencji gruntów są działkami rolnymi - nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

W chwili obecnej Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT (od... 2013 r.).

Wnioskodawca ponadto wyjaśnił, że wcześniej był podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży... działek. W 2012 r. odprowadził VAT od sprzedaży... działek, które nabył jednorazowo w 1999 r. i sprzedał jednorazowo w 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż omawianych działek korzysta ze zwolnienia na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

2. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży omawianych działek.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów (art 7 ustawy o VAT) podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby czynność opodatkować, musi być ona wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaży omawianych działek nie można uznać za działalność gospodarczą. Wnioskodawca uważa, że sprzedając omawiane działki wykonuje czynność jednorazową, okazjonalną i sprzedaje majątek osobisty (wybudował dom i działki służyły do celów osobistych - ogród, sad, teren rekreacyjny, trawnik).

Wnioskodawca zaznacza, że omawiane działki w ewidencji gruntów są działkami rolnymi niezabudowanymi (brak planu zagospodarowania przestrzennego) i na gruncie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 9 ich sprzedaż korzysta "ze stawki" zwolnionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą... przedmiotowych działek. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży tych działek Wnioskodawca działa w charakterze handlowca. Nabycie gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych, lecz w celu wybudowania domu, w którym zamieszkuje Wnioskodawca. W konsekwencji sprzedając... niezabudowane działki gruntu (powstałe z podziału działki, na której wybudowano dom), Wnioskodawca korzysta z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Wnioskodawca dokonywać będzie zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że w związku z uprzednią sprzedażą... działek Wnioskodawca odprowadził VAT, a od... 2013 r. nie jest podatnikiem tego podatku. Wskazać bowiem należy, że o każdorazowym przypisaniu podmiotowi statusu podatnika decyduje całokształt obiektywnych okoliczności towarzyszących danym czynnością realizowanym przez ten podmiot.

W świetle powyższego należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe - że okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, że powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną) a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań - sprzedaż nieruchomości gruntowej należącej do majątku prywatnego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wprawdzie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wystąpił o warunki zabudowy, jednak wiązało się to z budową domu, w którym On mieszka, co wskazuje, że od samego początku nie przyświecał Jemu cel handlowy/zarobkowy, tym bardziej, że z całokształtu okoliczności nie wynikają inne zorganizowane działania Wnioskodawcy wskazujące na odmienne zamiary. Zatem sprzedaż... wydzielonych działek niezabudowanych nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Odnosząc się natomiast na tle powyższego do kwestii zastosowania w przedmiotowej sprawie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stwierdzić należy, że prezentowane przez Wnioskodawcę w tym zakresie poglądy nie zasługują na aprobatę. Wskazany przepis stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Terenami budowlanymi, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy, są grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zaznacza się bowiem, że skoro całokształt okoliczności sprawy wskazuje, że Wnioskodawca nie będzie w związku z opisaną czynnością działał w charakterze podatnika, to tym samym brak podstaw do zastosowania tego zwolnienia. Zauważyć bowiem należy, że brak przesłanek do zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oznacza, że również zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Innymi słowy, aby można było zastosować zwolnienie od podatku względem Wnioskodawcy musiałby znajdować zastosowanie reżim opodatkowania VAT, co w niniejszej sprawie nie będzie miało miejsca.

Reasumując, pomimo potwierdzenia części poglądów Wnioskodawcy, sprowadzających się do tego, że w związku z przedmiotową sprzedażą nie będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług, ze względu na Jego stwierdzenia prezentowane w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny (w szczególności wskazujący na zorganizowane działania Wnioskodawcy w kontekście wskazanego orzecznictwa), interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl