ITPP3/443-55/07/AO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-55/07/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2007 r. Szpital złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonanego projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jako beneficjent środków finansowych unijnych otrzymanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "Dobudowa segmentów z pomieszczeniami i dźwigami osobowymi w "S" im. K. w B." nie odliczył naliczonego podatku VAT. Przedmiotowy projekt służy wyłącznie realizacji świadczeń w zakresie ochrony zdrowia zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Pismem z dnia 15 listopada 2007 r. Wnioskodawca wskazał, iż zrealizowana inwestycja nie będzie generowała dochodów, Szpital nie skorzysta ze zwrotu podatku VAT w przypadkach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zrealizowany projekt nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, oraz że dofinansowanie nie pochodziło ze środków "S".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Szpital ma prawo zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zrealizowany projekt inwestycyjny.

Zdaniem wnioskodawcy, Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia i zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, są one zwolnione od podatku i nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl