Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-54/08/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) uzupełniony pismami z dnia 28 marca 2008 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji pn. "Modernizacja portu rybackiego w K. - etap III - budowa nabrzeża remontowego dla łodzi rybackich" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008 r. Gmina złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od wykonania projektu "Modernizacja portu rybackiego w K. - etap III - budowa nabrzeża remontowego dla łodzi rybackich".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wsparcie ze środków Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006, na realizację wyżej wymienionego projektu. Zakres projektu obejmuje między innymi roboty budowlane, na które składają się: budowa nabrzeża ze stanowiskami remontowymi, budowa dróg dojazdowych, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz budowa sieci zasilania i sieci oświetlenia.

Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia się następująco:

1.

wykonanie nabrzeża płytowego

2.

wykonanie drogi dojazdowej do projektowanego nabrzeża

3.

wykonanie 5 stanowisk remontowych dla łodzi rybackich

4.

wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z urządzeniami do oczyszczania ścieków ze stanowisk remontowych

5.

układ oświetlenia terenu oraz oświetlenia terenu oraz zasilania energetycznego

6.

zmiana nabrzeża skarpowego w nabrzeże płytowe

.

Gmina poniesione wydatki na podatek VAT zaliczyła jako koszt kwalifikowany.

Pismem z dnia 28 marca 2008 r. Gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dofinansowanie nie pochodzi ze środków SAPARD. Stwierdziła także, iż zrealizowana inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

Ponadto, w piśmie z dnia 8 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca zaznaczył, że infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu zostanie przekazana nieodpłatnie w ramach umowy użyczenia spółce miejskiej, czyli Zarządowi K.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl