ITPP3/443-539/13/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-539/13/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2013 r. (wpływ 8 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 lutego 2014 r. oraz z dnia 12 lutego 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych w związku ze sprzedażą gazu propan-butan - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2013 r. został złożony wniosek, uzupełnionym pismami z dnia 3 lutego 2014 r. oraz z dnia 12 lutego 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązków podatkowych w związku ze sprzedażą gazu propan-butan.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest finalnym nabywcą gazowym, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje nabyty w składach podatkowych gaz propan-butan do tankowania pojazdów i gaz propan-butan w butlach do celów opałowych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Jest właścicielem stacji paliw. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest detaliczna sprzedaż etyliny i oleju napędowego oraz gazu propan-butan do napędu pojazdów samochodowych, która to sprzedaż jest prowadzona wyłącznie na terenie wskazanej stacji. W niewielkim zakresie prowadzi też sprzedaż gazu propan-butan w butlach do celów opałowych, który jest sprzedawany osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą. Jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i w zakresie podatku od towarów i usług jest zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych. Nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. "Na dzień" 1 listopada 2013 r. posiadała zapas nabytych do dnia 31 października 2013 r. butli z gazem propan-butan do celów opałowych, które to butle są sprzedawane od dnia 1 listopada 2013 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. W przyszłości zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu gazem propan-butan w butlach oraz handlu gazem propan-butan do tankowania pojazdów.

Klasyfikacja opisanych we wniosku wyrobów w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r.) jest następująca:

a.

gaz propan-butan do tankowania pojazdów (węglowodór gazowy) - CN 2711,

b.

gaz propan butan w butlach do celów opałowych (węglowodór gazowy) - CN 2711.

W fakturach dokumentujących nabyty przez Spółkę gaz propan-butan do tankowania pojazdów sprzedawca umieścił informację, że należny podatek akcyzowy został zapłacony. Nie wskazano natomiast w treści faktur kwoty zapłaconego należnego podatku akcyzowego od sprzedanej ilości gazu.

Gaz propan butan do tankowania pojazdów oraz gaz propan butan w butlach do celów opałowych Wnioskodawca nabywa w składach podatkowych. W Urzędzie Celnym nie złożył zawiadomienia, że będzie prowadzić działalność gospodarczą jako podmiot pośredniczący w zakresie sprzedaży gazu propan-butan do tankowania pojazdów oraz zawiadomienia, że będzie prowadzić działalność jako podmiot pośredniczący w sprzedaży gazu propan-butan w butlach do celów opałowych. Nie uzyskano koncesji lub też zezwolenia na prowadzenie powyżej opisanych działalności.

W ocenie Spółki, jest finalnym nabywcą gazowym, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje gaz propan-butan do tankowania pojazdów i gaz propan-butan w butlach do celów opałowych, osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na Spółce, w związku z prowadzeniem działalności w zakresie sprzedaży gazu propan - butan do napędu pojazdów samochodowych oraz gazu propan-butan w butlach od dnia 1 listopada 2013 r. spoczywa obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Celnym jako podatnik podatku akcyzowego, naliczania oraz opłacania należnego podatku akcyzowego od sprzedaży gazu propan-butan w butlach oraz gazu propan-butan do tankowania pojazdów, w tym określenia i zadeklarowania należnego podatku akcyzowego od posiadanego na dzień 1 listopada 2013 r. zapasu gazu propan-butan w butlach, który zostanie sprzedany po dniu 1 listopada 2013 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i prowadzenia ewidencji w formie papierowej lub elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231) nałożono od dnia 1 listopada 2013 r. na podatników szereg nowych obowiązków w zakresie dotyczącym samoobliczania podatku akcyzowego. Wskazane zmiany w przepisach ustawy o podatku akcyzowym nie stanowią, że Spółka z uwagi na fakt handlu gazem propan-butan do napędu pojazdów samochodowych oraz gazem propan-butan w butlach od dnia 1 listopada 2013 r. jest podatnikiem podatku akcyzowego.

Zdaniem Spółki, od dnia 1 listopada 2013 r. jest finalnym nabywcą gazowym, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje nabyty w składach opałowych gaz propan-butan do tankowania pojazdów i gaz propan-butan do celów opałowych.

Z uwagi na powyższe nie spoczywa na stronie obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Celnym jako podatnik podatku akcyzowego, naliczania oraz opłacania należnego podatku akcyzowego od sprzedaży gazu propan-butan w butlach oraz gazu propan-butan do tankowania pojazdów, w tym obowiązek określenia i zadeklarowania należnego podatku akcyzowego od posiadanego na dzień 1 listopada 2013 r. zapasu gazu propan-butan w butlach, który to zapas zostanie sprzedany po dniu 1 listopada 2013 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, spoczywa na nim obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej lub papierowej ewidencji dla celów podatku akcyzowego, na podstawie art. 91b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w której to ewidencji Spółka jako finalny podmiot gazowy, jest obowiązana wykazać następujące informacje dotyczące nabywcy:

1.

ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium nabywcy wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych, według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową;

2.

datę sprzedaży wyrobów gazowych;

3.

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby nabywcy

4.

datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie których te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 października 2013 r., dalej zwanej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Do wyrobów akcyzowych, zgodnie z treścią poz. 28 wskazanego załącznika, zalicza się gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe klasyfikowane do kodu CN 2711.

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Obecnie (od dnia 1 listopada 2013 r.) ww. kwestia w zakresie wyrobów gazowych uregulowana jest w art. 9c ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Jednakże podkreślić przy tym należy, że w myśl art. 9c ust. 1 pkt 5 lit. c ww. ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 212), zwalnia się od akcyzy rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym i przeznaczone do użycia w urządzeniach, maszynach oraz pojazdach niebędących pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) pozostałe węglowodory gazowe w stanie skroplonym o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Z kolei, zgodnie z art. 91b ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 listopada 2013 r., pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów gazowych zawierającą następujące dane:

1.

ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych, odpowiednio w kilogramach albo metrach sześciennych, według nazwy oraz kodów CN, oraz ich wartość opałową;

2.

datę sprzedaży wyrobów gazowych;

3.

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy gazowego;

4.

datę wystawienia i numer faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, na podstawie których te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu.

Mając na uwadze zdarzenia opisane we wniosku oraz obowiązujące regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe tylko w części.

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanym stanie faktycznym nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż nabywa wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą w należnej wysokości lub zwolnione od akcyzy. Należny podatek akcyzowy rozlicza oraz korzysta ze zwolnienia od akcyzy kontrahent Spółki - prowadzący skład podatkowy. Zatem Wnioskodawca w opisanej sytuacji w związku ze sprzedażą przedmiotowych wyrobów nie jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego i zapłaty podatku akcyzowego.

Natomiast tutejszy organ nie może zgodzić się z oceną Wnioskodawcy w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 91b ust. 1 ustawy. Wskazany w tym unormowaniu obowiązek dotyczy pośredniczącego podmiotu gazowego dokonującego sprzedaży wyrobów gazowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy gazowemu. Spółka wskazuje w opisie wniosku, że jest finalnym nabywcą gazowym. Tym samym nie jest zobowiązana do prowadzenia wskazanej ewidencji.

Z uwagi na fakt, że tutejszy organ nie mógł zgodzić się ze stanowiskiem Spółki w pełnym zakresie, stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe.

Niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że Wnioskodawca (finalny nabywca gazowy) w opisanym stanie faktycznym nie naruszył warunków zwolnienia od akcyzy.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl