Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-53/08/WW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.), uzupełnione pismami z dnia 9 kwietnia 2008 r. i 15 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez organizację lokalnej i ogólnopolskiej kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008 r. Gmina złożyła ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 9 kwietnia 2008 r. i 15 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez organizację lokalnej i ogólnopolskiej kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będzie realizować projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", działania 4.3. "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne". Projekt będzie miał na celu promocję nowych rynków zbytu na produkty rybne. W tym celu zostanie przeprowadzona szeroka ogólnopolska kampania promocyjna ryb i produktów rybnych. Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych będą miały na celu wypromowanie i znalezienie nowych rynków zbytu. W ramach projektu będzie organizowana promocja ryb i przetworów rybnych w instytucjach oświatowych. W tym celu zostaną zorganizowane imprezy promujące ryby i przetwory rybne podczas Dni W. oraz na stoisku regionalnym na targach turystycznych, połączone z degustacją potraw rybnych oraz z edukacją dzieci i młodzieży z tematyki ekologii, rybołówstwa i promocji żywności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług związanego z przedmiotowym projektem.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina jako płatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia ani odzyskania podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Projekt będzie realizowany poprzez nieodpłatne degustacje potraw rybnych, rozdawnictwo materiałów edukacyjno-informacyjnych i promocyjno-informacyjnych, rozdawanie gadżetów w celach promocji projektu oraz bezpłatne prezentacje multimedialne w szkołach. Pismem z dnia 15 kwietnia 2008 r. Gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwrotu podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a dofinansowanie nie pochodzi ze środków SAPARD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednakże, w przedstawionej sprawie zastosowanie mają odmienne przepisy prawa podatkowego niż wskazano we wniosku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Stosownie do art. 86 ust. 1 tej ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki, a więc odliczenia dokonuje podatnik VAT a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż dokonana inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej.

Ponadto Gminie nie będzie przysługiwać zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując stwierdzić należy, że w opisanej sprawie Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług od realizowanej inwestycji, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na bezpłatnym świadczeniu usług, które nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym brak jest związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl