ITPP3/443-52/08/ZG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-52/08/ZG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.) uzupełniony pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dom Kultury w L. złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych projektu pt: "Jubileuszowy koncert integracyjnych warsztatów szantowych". Kosztorys przedsięwzięcia uwzględnia koszty związane z realizacją zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Preliminarz przedsięwzięcia uwzględnia ceny brutto. Planowane są zakupy sprzętu muzycznego, który będzie wykorzystywany na zajęciach muzycznych z osobami niepełnosprawnymi. Dom Kultury wyklucza pobieranie opłat od uczestników zajęć, którymi są głównie osoby niepełnosprawne.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, iż nakłady związane z realizacją projektu będą służyły usługom związanym z kulturą, wymienionym w załączniku nr 4 (symbol PKWiU ex 92) ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnionym od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jest możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów oraz usług w ramach projektu "Jubileuszowy koncert integracyjnych warsztatów szantowych".

Zdaniem wnioskodawcy jako płatnik podatku VAT nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Dom Kultury w kosztorysie przedsięwzięcia uwzględnił ceny brutto, ponieważ w związku z realizacją projektu nie prowadzi działalności zarobkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 86 ust. 1 tej ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki, a więc odliczenia dokonuje podatnik VAT a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy uznać, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż dokonane zakupy nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

Reasumując, stwierdza się, iż w związku z realizacją przez Dom Kultury projektu pt: "Jubileuszowy koncert integracyjnych warsztatów szantowych" dofinansowanego ze środków PFRON Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieodpłatnym wykorzystaniu zakupionego sprzętu muzycznego, które nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym brak jest związku dokonanych nabyć z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl