ITPP3/443-476/14/MD - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 września 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-476/14/MD Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci, w ramach funduszy Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 września 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 2 września 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku odliczenia w związku z realizacją ww. projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach działania programu LEADER "Małe projekty", A. (dalej jako "Wnioskodawca") przygotowuje realizację projektu pod nazwą "...". Cel przedsięwzięcia to poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz promowanie terenów wiejskich. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie lotniska sportowo-turystycznego. Planowany zakres działań w postaci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci oraz altany w bezpośredni sposób przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego obszaru pod względem rekreacyjno-sportowym i stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla całych rodzin. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

1.

zakup i montaż placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawowy, huśtawka, bujak);

2.

zakup i montaż altany rekreacyjnej;

3.

utwardzenie miejsca postojowego dla statków powietrznych.

Zakupy dokonane w trakcie realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. Ze względu na niskie obroty (do 150.000 zł) Wnioskodawca jest podmiotowo zwolniony od opodatkowania VAT. Dotacja otrzymana w ramach realizacji projektu zostanie przekazana na realizację celów statutowych, a więc nie będzie bezpośrednio związana ze świadczeniem usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek naliczony w ramach zakupów dokonanych w trakcie realizacji projektu ze środków otrzymanych w formie dotacji jest do odliczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, VAT nie może być odliczony w ramach realizowanego projektu ponieważ zakupy dokonane w trakcie jego realizacji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, skoro usługi lub towary nabywane w ramach realizowanego projektu nie są (i nie będą) wykorzystywane - jak wynika z wniosku - do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma (nie będzie miał) możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji opisanego projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl