ITPP3/443-47/07/AO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-47/07/AO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) uzupełniony pismem z dnia 26 października 2007 r. oraz z dnia 8 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi realizowanego zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. Gmina złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wykonaniem inwestycji, która następnie została nieodpłatnie przekazana dla zakładu budżetowego gminy "Z", który prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody mieszkańcom gminy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest beneficjentem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego programu zrealizowana została inwestycja - Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach B., K., P., S., Z. Inwestycja została ukończona w 2005 r..

Wskazano, iż w wyniku zrealizowanej inwestycji, na mocy Protokółu Przesunięcia Środków Trwałych (PT) oraz decyzji Wójta o "przekazanie w Zarząd", przedmiotowy wodociąg przekazano dla "Z", który jest zarządcą mienia gminy oraz prowadzi statutową działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

Pismem z dnia 26 października 2007 r. gmina uzupełniła przedmiotowy wniosek i wskazała, iż przy realizacji zadania nie przysługuje jej zwrot podatku na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - dofinansowanie nie pochodzi ze środków SAPARD.

Z kolei w piśmie z dnia 8 listopada 2007 r. gmina dodała, iż środek trwały w postaci wodociągu wiejskiego został przekazany nieodpłatnie dla "Z", który jest jednostką budżetową Gminy zarządzającą mieniem gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina może odzyskać podatek VAT zapłacony w ramach zrealizowanego projektu w ramach programu ZPORR.

Zdaniem wnioskodawcy w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług gmina nie będzie miała prawa do ubiegania się o zwrot podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej związanej ze zrealizowaną inwestycją.

Zatem Gmina nie może odzyskać podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternaście dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl