Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-43B/08/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. i pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku związanego realizacją projektu "Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w J." w związku z zamiarem wykorzystywania majątku przez Gminę do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. i pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku związanego realizacją projektu "Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w J." w związku z zamiarem wykorzystywania majątku przez Gminę do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina w okresie czerwiec 2007 - lipiec 2008 r. realizuje inwestycje pod nazwą "Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w J.".

Projekt obejmuje: modernizacje oraz budowę nabrzeża w części remontowej portu, budowę pirsu pływającego dla statków rybackich, zakup bramownicy samojezdnej (tzw. traveliftu), budowę pirsów pod bramownice oraz pochylni z rampą i instalacje żurawika, wyburzenie starych zabudowań, budowę trzech budynków: sieciami, budynku warsztatowego oraz budynku składowania odpadów oraz wyposażenie budynków w niezbędny sprzęt, narzędzia, meble oraz wyposażenie, zagospodarowanie terenu w części remontowej portu oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (stanowisko do remontu oraz zimowania kutrów, mycia kadłubów, odbioru wód zaolejonych oraz ścieków z kutrów, parking, drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń).

Projekt finansowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006", działanie 3.3 "Rybacka infrastruktura portowa".

Wartość przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy wynosi 36 417 584 zł i obejmuje wartość brutto planowanych do wykonania prac budowlanych, dostaw oraz usług. Gmina jest podatnikiem podatku od towaru i usług w zakresie wykonywania czynności o charakterze cywilnoprawnym. Gmina rozważa różne formy eksploatacji projektu pod kątem późniejszych konsekwencji przyjęcia poszczególnych rozwiązań w kontekście kwalifikowalności podatku VAT oraz przychodów ze sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń oraz poboru opłat z tytułu korzystania przez rybaków z infrastruktury projektu.

Projekt będzie użytkowany w następujący sposób. Część warsztatowa wraz z zapleczem remontowym zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Zrzeszeniu - Organizacji Producentów. Zrzeszenie na użytkowanych obiektach będzie prowadzić działalność i prawdopodobnie uzyskiwać z tego tytułu przychody opodatkowane VAT oraz podatkiem dochodowym. Pozostała część inwestycji - między innymi pomosty, budynek socjalno-administracyjny, drogi, toalety, budynek gromadzenia odpadów, jako mienie komunalne zarządzana będzie przez Gminę. Część majątku może być związana z wykonywaniem zadań publicznych natomiast z części Gmina będzie uzyskiwać z przychody opodatkowane VAT np. pobierając opłaty z tytułu korzystania z mediów i sanitariatów oraz infrastruktury remontowej i portowej, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń i pokoi, ew. z tytułu działalności gastronomicznej. Gmina zakłada, iż proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 8 ustawy VAT przekroczy 2%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej powyżej sytuacji Gmina (będąca podatnikiem podatku VAT, na którą wystawiane są faktury VAT zw. z inwestycją) będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego (powstałego przy przekazaniu części majątku w użytkowanie dla Zrzeszenia oraz przy wykonywaniu opisanych powyżej planowanych czynności opodatkowanych) o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z zakupem towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w J.".

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z zakupem towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w J.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, iż część mienia powstałego po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie Zrzeszeniu - Organizacji Producentów. Pozostała część mienia tj. pomosty, budynek socjalno-administracyjny, drogi, toalety, budynek gromadzenia odpadów, jako mienie komunalne zarządzane będzie przez Gminę.

Wskazać należy, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, stosownie do wymogu art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl ust. 3 cytowanego wyżej artykułu proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie do art. 90 ust. 8 wymienionej ustawy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

Na mocy ww. art. 90 ust. 10 w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 - 8 nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Wnioskodawca wskazał w zdarzeniu przyszłym, iż będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przeprowadzonej inwestycji.

Stosownie do przytoczonych wyżej przepisów prawa Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu "Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie w J." w zakresie w jakim towary będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl