ITPP3/443-42/10/ZG - Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu budowy dróg.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-42/10/ZG Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu budowy dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego jest płatnikiem podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gmina nie dokonuje żadnych zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi w związku, z którymi można byłoby odliczyć podatek naliczony. Gmina odprowadza podatek od towarów i usług tylko od czynności związanych z czynszami, najmem lokali, dzierżawą mienia komunalnego, sprzedażą mienia komunalnego, użytkowaniem wieczystym nie odliczając podatku naliczonego. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług bez możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanych z inwestycjami. Podatek od towarów i usług w przypadku starania się o środki z Unii Europejskiej może być kosztem kwalifikowalnym w wypadku braku możliwości jego odzyskania (Gmina nie może go odzyskać), ale według jednostki przyjmującej wnioski, Gmina powinna dostarczyć aktualną interpretację wydaną przez właściwy organ państwowy (właściwego ministra do spraw finansów publicznych) potwierdzając brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Uzyskanie potwierdzenia (interpretacji) o braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, czyni ten podatek kosztem kwalifikowalnym, co przyczyni się do odzyskania części zapłaconego podatku ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa projektu: "Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych". Wniosek na dofinansowanie złożony jest w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" w ramach działania 5.2 "Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu", poddziałanie 5.2.1 "Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny".

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, pozycja 535 z późn. zm.) podatek nie będzie odliczany - nabycie nie jest związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności terenów aktywnych gospodarczo w Gminie poprzez budowę infrastruktury drogowej warunkującej rozwój lokalny. Cel ogólny projektu jest zgodny z celem Działania 5.2.1. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych projektu, które bezpośrednio wpłyną na lokalny rozwój gospodarczy w Gminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako płatnik podatku od towarów i usług zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, nie może odliczyć podatku naliczonego, ponieważ nie dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Podatek od towarów i usług w przypadku Gminy jest kosztem kwalifikowalnym i powinien być refundowany ze środków Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku lub realizujący jedynie czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku.

Z treści wniosku wynika, iż projekt będzie polegał na budowie infrastruktury drogowej. Zrealizowana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto z wniosku wynika, że środki na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów uznać należy, że Gminie nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ jego wykorzystanie nie będzie miało związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto nie będzie również przysługiwało jej prawo do zwrotu podatku naliczonego z uwagi na to, że środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w związku z czym nie stanowią środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Końcowo wskazuje się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl