ITPP3/443-38A/07/WW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-38A/07/WW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych przez wykonawcę faktur VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2007 r. Gmina W. złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych w związku z wykonaniem przez wykonawcę inwestycji, które następnie zostały nieodpłatnie przekazane Spółce "Z" w W.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina W., będąca beneficjentem dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów wykonała inwestycję "Budowa Kanalizacji Sanitarnej na ulicy K. i B. K. w W.". Gmina zleciła wykonanie prac firmie P. "G" z M., która po wykonaniu robót wystawiła na rzecz gminy fakturę VAT. Następnie gmina przekazała nieodpłatnie przedmiotową kanalizację Spółce "Z" we W.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących przekazanych inwestycji.

Zdaniem wnioskodawcy w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Gminie jako podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina uznała, że opisana inwestycja nie dotyczy sprzedaży opodatkowanej, zatem gmina nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl