ITPP3/443-387/13/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP3/443-387/13/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-387/13/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2013 r. (wpływ 13 sierpnia 2013 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów marki: MERCEDES ML, BMW X5, BMW X6, BMW X3, AUDI Q3, AUDI Q5, AUDI Q7, TOYOTA RAV4, JEEP GRAND CHEROKEE, HYUNDAI SANTA FE, HONDA CR-V, KIA SORENTO, MITSUBISHI PAJERO, LAND ROVER, PORSCHE CAYYENNE, AUDI A6, BMW SERIE 5 klasyfikowanych do pozycji CN 8704 oraz opodatkowania akcyzą tych pojazdów po zarejestrowaniu, a następnie dokonaniu w nich przeróbek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą wymienionych samochodów klasyfikowanych do pozycji CN 8704 oraz opodatkowania akcyzą tych pojazdów po zarejestrowaniu, a następnie dokonaniu w nich przeróbek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo pojazdy ciężarowe LKW VAN, które zostały wyprodukowane jako auta osobowe, pięciodrzwiowe, ale uprawniona stacja diagnostyczna dokonała przebudowy pojazdów zmieniając ich przeznaczenie na pojazdy ciężarowe, dwuosobowe typu VAN N1 z jednym rzędem siedzeń, pięciodrzwiowe i nieposiadające stałych punktów ich kotwiczenia oraz urządzeń do instalowania siedzeń i bez wyposażenia bezpieczeństwa, znajdujących się w tylnej części pojazdu. Zainteresowany z uwagi na powyższe nie uiści podatku akcyzowego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym przedmiotowych pojazdów, klasyfikując je do pozycji CN 8704 na podstawie opisanych cech, jak również dokumentów potwierdzających bezsprzecznie ciężarowy charakter pojazdu. W ocenie Zainteresowanego ciężarowy charakter pojazdu potwierdzają ponadto dokumenty: Fahrzeugbrief - dokument wydany przez właściwy urząd Niemiec będący odpowiednikiem polskiej karty pojazdu, Fahrzeugschein - dokument wydany przez właściwy urząd Niemiec będący odpowiednikiem polskiego dowodu rejestracyjnego. Z zapisu w dolnej części dowodu rejestracyjnego (niemieckiego) część II wynika, iż przedmiotowe pojazdy są samochodami ciężarowymi klasy N1 zgodnie z dyrektywą 2007/46/EG załącznik II C nr 3, posiadają 2 miejsca, trwałą przegrodę za siedzeniem kierowcy, brak foteli oraz pasów bezpieczeństwa z tyłu (w przestrzeni towarowej), a także unieruchomione na stałe szyby boczne z usuniętym mechanizmem ich opuszczania. W ocenie Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że w badanych pojazdach dokonano zmian konstrukcyjnych w przestrzeni za fotelem kierowcy. W świetle powyższych dokumentów urzędy niemieckie klasyfikują takie pojazdy jako samochody ciężarowe, dwuosobowe, z zamkniętą skrzynią. Ładowność takiego pojazdu znacznie przekracza 500 kg. Oznacza to, że część dopuszczalnej ładowności przypadającej na kierowcę i pasażera (ok. 160 kg) jest znacząco niższa od części przypadającej na towary (wynoszącej ponad 340 kg). Istotna jest tutaj także klasyfikacja pojazdu dokonana przez właściwe organy urzędowe kraju ich pochodzenia, które jednoznacznie klasyfikują pojazd jako ciężarowy LKW N1.

Zdaniem Zainteresowanego, biorąc pod uwagę treść definicji samochodu osobowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, decydującym kryterium klasyfikacji pojazdu jest jego przeznaczenie, a w przedmiotowym przypadku bezsprzecznie głównym przeznaczeniem ww. pojazdów jest transport towarów. Jako nabywca (importer) uznaje, że są to pojazdy przeznaczone do transportu towarów, co zalicza je do pozycji CN 8704 i w konsekwencji nie wystąpi obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że po dokonaniu rejestracji może w przyszłości pojawić się sytuacja, że w ww. pojazdach zostaną przeróbki polegające na montażu dodatkowych siedzeń (skutkujących tym, że w pojeździe zamiast 2 będzie 4,5 lub 7 siedzeń) oraz usunięciu trwałej przegrody za pierwszym rzędem siedzeń. Po dokonaniu tych przeróbek pojazdy zostaną zarejestrowane jako samochody osobowe. Wniosek dotyczy następujących marek pojazdów: MERCEDES ML, BMW X5, BMW X6, BMW X3, AUDI Q3, AUDI Q5, AUDI Q7, TOYOTA RAV4, JEEP GRAND CHEROKEE, HYUNDAI SANTA FE, HONDA CR-V, KIA SORENTO, MITSUBISHI PAJERO, LAND ROVER, PORSCHE CAYYENNE, AUDI A6, BMW SERIE 5.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w opisanej sytuacji, gdy z wyżej wymienionych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz "stanu faktycznego" wynika, że nabywany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym dwuosobowym to po stronie podatnika ("importera") nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym.

2. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdów niebędących samochodami osobowymi, w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, to po stronie podatnika ("importera") powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Zainteresowanego, w opisanej sytuacji, gdy z wyżej wymienionych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu oraz zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz "stanu faktycznego" wynika, że nabywane przez podatnika pojazdy będą samochodami ciężarowymi, dwuosobowymi, pięciodrzwiowymi, to po stronie podatnika ("importera") nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto, w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu przedmiotowych pojazdów nie będących samochodami osobowymi, w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w nich przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń to po stronie podatnika ("importera") nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym tutejszy organ nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionej we wniosku sytuacji (zdarzeń przyszłych) obejmującego zawartą klasyfikację wyrobu. Zatem, w niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy w świetle przedstawionych zdarzeń przyszłych, z których wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo samochody klasyfikowane do kodu CN 8704.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy - art. 1 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 3 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Ewentualne zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3.

pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a.

wyprodukowanego na terytorium kraju,

b.

od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należytej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony - art. 100 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zatem, w myśl powyższego, samochody klasyfikowane do kodu CN 8704, co do zasady, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Z opisu wniosku (zdarzeń przyszłych) wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza nabyć wewnątrzwspólnotowo następujące pojazdy: MERCEDES ML, BMW X5, BMW X6, BMW X3, AUDI Q3, AUDI Q5, AUDI Q7, TOYOTA RAV4, JEEP GRAND CHEROKEE, HYUNDAI SANTA FE, HONDA CR-V, KIA SORENTO, MITSUBISHI PAJERO, LAND ROVER, PORSCHE CAYYENNE, AUDI A6, BMW SERIE 5. Auta wyprodukowano jako pojazdy osobowe, które po przebudowie zostały dopuszczone do ruchu w innym państwie członkowskim jako samochody ciężarowe. W ocenie Wnioskodawcy, wskazane we wniosku pojazdy, to samochody ciężarowe klasyfikowane do kodu CN 8704.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że będące przedmiotem zapytania pojazdy zaliczone przez Wnioskodawcę do samochodów ciężarowych dla których przyporządkowano kod CN 8704, przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Tym samym na Wnioskodawcy, który dokona ich nabycia wewnątrzwspólnotowego, w stanie niezmienionym, nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu tej czynności.

Z opisu zdarzeń przyszłych wynika również, że po dokonaniu rejestracji przedmiotowych pojazdów Zainteresowany zamierza dokonać w tych pojazdach przeróbek. Po dokonaniu tych przeróbek, pojazdy zostaną zarejestrowane jako samochody osobowe.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedstawionej sytuacji również nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego uwagi na fakt, iż przedmiotowa sprzedaż nie wypełni dyspozycji art. 100 ust. 1 ustawy.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

Wskazać należy przy klasyfikowaniu danego pojazdu do określonej kategorii samochodów bez znaczenia jest to, w jaki sposób w praktyce pojazd będzie wykorzystywany. Kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie zasadniczego, właściwego, podstawowego przeznaczenia pojazdu. W tym zakresie, elementem mającym determinujący wpływ na ustalenie jego przeznaczenia są posiadane przez niego cechy świadczące o pełnieniu funkcji użytkowej, np. polegającej w głównej mierze na przewozie osób (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1337/10). Podkreślenia wymaga fakt, iż klasyfikację pojazdów dla celów ustalenia, czy dany samochód podlega opodatkowaniu akcyzą nie ustala się na podstawie przepisów z zakresu prawa o ruchu drogowym. Wskazane przepisy odnoszą się jedynie dla potrzeb rejestracji pojazdu i nie mają zastosowania do powstania obowiązku w podatku akcyzowym. Przepisy podatkowe są przepisami autonomicznymi względem innych przepisów niepodatkowych. Ustawa o podatku akcyzowym jednoznacznie wskazuje, że do celów podatku akcyzowego należy stosować przepisy i definicje zawarte w tej ustawie. A zatem w kontekście ustawy podatkowej należy dokonywać oceny rodzaju nabytego pojazdu i skutków tego nabycia dla powstania obowiązku w podatku akcyzowym (por. WSA w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 685/11).

Odnosząc się z kolei do załączonej do wniosku interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że tutejszy organ nie jest związany rozstrzygnięciem wydanym w innej sprawie. Interpretacje indywidualne są bowiem rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonymi w określonym stanie faktycznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla rozstrzygnięć Dyrektora Izby Skarbowej, jako organu upoważnionego do wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów.

Zauważa się, iż przedstawiony stan faktyczny sprawy winien wynikać wyłącznie ze złożonego wniosku, nie zaś z załączonych do niego dokumentów. Analiza załączonych dokumentów wykracza poza dyspozycje art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Należy także zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia podanego przez Wnioskodawcę. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ ustali, inne przeznaczenie i klasyfikację przedmiotowego pojazdu, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisanych we wniosku zdarzeń przyszłych i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionych zdarzeń przyszłych lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl