ITPP3/443-319/13/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP3/443-319/13/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-319/13/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2013 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowaniu dokumentu dostawy wyrobów węglowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 września 2013 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie stosowania dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach swojej działalności Spółka dokonuje obrotu węglem objętym pozycją Nomenklatury Scalonej (CN) 2701. Na potrzeby transakcji wyrobami węglowymi, stosownie do przepisu art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, powiadomiła właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. Spółka posiada uzyskane w 2012 r. pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.

Spółka zamierza dokonywać sprzedaży z placu składowego, gdzie węgiel (będący własnością Spółki) przechowywany jest przez innego przedsiębiorcę na podstawie umowy składu (przechowywania) i spedycji. Po nadaniu, węgiel będzie transportowany przez przewoźnika kolejowego (na podstawie umowy przewozu zawartej ze Spółką) do kupującego - pośredniczącego podmiotu węglowego - za dokumentem dostawy wypełnionym w imieniu Spółki przez osobę - pracownika przedsiębiorcy składowego/spedytora na podstawie pełnomocnictwa.

W dokumencie dostawy (wypełnionym i podpisanym w imieniu Spółki przez osobę na podstawie pełnomocnictwa) w polu 1 wpisana będzie nazwa Spółki, w polu 2 wpisany będzie adres Spółki, w polu 3 wpisana będzie nazwa Spółki, w polu 4 wpisany będzie adres Spółki, w polu 5 wpisany będzie adres placu składowego, z którego wydany jest węgiel, w polu 6 wpisana będzie data nadania węgla, w polu 7 wpisana będzie data i podpis osoby, która (w oparciu o pełnomocnictwo) w imieniu Spółki wystawił dokument dostawy, w polu 8 wpisana będzie data i podpis osoby, która w imieniu Spółki wydała wyroby węglowe do przemieszczenia, w polu 9 wpisana będzie nazwa kupującego, do którego węgiel jest sprzedawany transportem kolejowym i który posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od właściwego naczelnika urzędu celnego, w polu 10 wpisany będzie adres kupującego, do którego węgiel jest sprzedawany transportem kolejowym i który posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od właściwego naczelnika urzędu celnego, w polu 11 wpisany będzie adres, na który nadawane i przewożone transportem kolejowym są wyroby węglowe stanowiące przedmiot sprzedaży przez Spółkę na rzecz kupującego, który posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od właściwego naczelnika urzędu celnego, w polu 12 wpisana będzie data faktycznego odbioru wyrobów węglowych przez kupującego-pośredniczący podmiot węglowy (data wydania węgla przez przewoźnika kolejowego do kupującego-pośredniczącego podmiotu węglowego), w polu 14 upoważniony pracownik kupującego-pośredniczącego podmiotu węglowego składa podpis i wpisuje datę faktycznego odbioru wyrobów węglowych przez kupującego-pośredniczący podmiot węglowy. W dokumencie dostawy w polu 15 wpisane będą w rubrykach: 2 - węgiel kamienny, 3 - 2701, 4 - ilość w 1000 kg, 5 - sprzedaż dla pośredniczącego podmiotu węglowego na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Kupujący, na którego adres zostanie dostarczony węgiel transportem kolejowym posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy uzyskane od właściwego naczelnika urzędu celnego. W celu przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, Spółka za pośrednictwem pełnomocnika będzie wystawiała dokument dostawy. Dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:

1.

pierwszy jest przeznaczony dla kupującego - pośredniczącego podmiotu węglowego do którego są przemieszczane wyroby węglowe - wysyłany jest pocztą na adres kupującego;

2.

drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru (w dzień po ich nadaniu) przez kupującego - pośredniczący podmiot węglowy, jest niezwłocznie podpisywany i zwracany Spółce;

3.

trzeci jest przeznaczony dla Spółki - pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe;

4.

czwarty jest przeznaczony dla Spółki - pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podpisanie dokumentu dostawy wyrobów węglowych przez odbierającego (kupującego) w dzień rzeczywistej dostawy/odbioru wyrobów węglowych ma wpływ na zwolnienie sprzedawanych przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych z podatku akcyzowego, jeżeli dzień ten (data) różni się od daty nadania węgla (wydania węgla przez plac składowy przewoźnikowi kolejowemu), przy założeniu, że pozostałe warunki, od których uzależnione jest zwolnienie zostały spełnione.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą, warunkiem zwolnienia jest między innymi dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Przedmiotowy dokument musi odpowiadać warunkom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Zdaniem Spółki, podpisanie dokumentu dostawy wyrobów węglowych przez odbierającego (kupującego) w dzień rzeczywistej dostawy/odbioru wyrobów węglowych nie ma wpływu na zwolnienie sprzedawanych przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych z podatku akcyzowego, zakładając, iż pozostałe warunki, od których uzależnione jest zwolnienie zostały spełnione.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy, podmiot pośredniczący - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu. W przypadku wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju. W myśl ust. 2 pkt 1 cytowanego artykułu, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Natomiast, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu. Zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, jest: pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a; posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b; dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Stosownie do art. 31a ust. 7 ustawy, dokument dostawy powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument dostawy został potwierdzony przez odbiorcę. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy - art. 32 ust. 11 ustawy. Wskazać należy, iż wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych oraz zasady jego stosowania zawarto w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. Instrukcję wypełnienia dokumentu dostawy wyrobów węglowych - załącznik 1a - zawarto w jego treści. Zgodnie z treścią § 2 w ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy, w przypadku: przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego. W myśl § 2 ust. 6a rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:

1.

pierwszy jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, do których są przemieszczane wyroby węglowe;

2.

drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy;

3.

trzeci jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe;

4.

czwarty jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Spółka, w opisanej sytuacji, dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych z momentem ich dostarczenia przez przewoźnika kolejowego do kupującego - pośredniczącego podmiotu węglowego (przewoźnik podstawia wagony we wskazane miejsce - bocznicę/tory ogólne określone przez kupującego). Nabywca wyrobów potwierdza ich odbiór w dzień odbioru/dostawy, pomimo iż nadanie/wydanie węgla z placu w imieniu Spółki do przewoźnika nastąpiło dzień wcześniej.

W ocenie Spółki, powyższy fakt nie ma wpływu na zwolnienie od akcyzy w przypadku sprzedaży przedmiotowych wyrobów. Jednocześnie, nie jest możliwym udzielenie przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa przewoźnikowi, gdyż pełnomocnictwo udzielone powinno być osobie, a w danych relacjach przewozowych zmieniają się pracownicy kolei. Przepis § 2 ust. 6a pkt 2 rozporządzenia określa termin, w którym należy potwierdzić (podpisać) odbiór przesyłki wyrobów węglowych. Uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiot powinien dokonać tego potwierdzenia niezwłocznie po przyjęciu przesyłki, a następnie zwrócić podpisany dokument pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który go wystawił. Z opisu zawartego w polu 12 wzoru dokumentu dostawy wynika jednoznacznie, iż należy tam wskazać datę odbioru wyrobów węglowych, czyli dzień w którym nabywca otrzymał wyroby przemieszczane za pomocą dokumentu dostawy. Nie zawarto tam możliwości wpisania innej daty, niż data faktycznego odbioru wyrobów węglowych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6e rozporządzenia. Zgodnie z treścią odnośnika 6 w tej szczególnej sytuacji należy podać okres przemieszczania wyrobów węglowych wymienionych w dokumencie dostawy. Zatem, w polu 14, w opisanej we wniosku sytuacji, odbiorca wyrobów węglowych powinien złożyć podpis potwierdzający odbiór wyrobów wymienionych w polu 15 dokumentu dostawy z chwilą (datą) faktycznego obioru wyrobów, pomimo iż nadanie/wydanie węgla z placu do przewoźnika nastąpiło dzień wcześniej.

Reasumując, Spółka wskazuje, że będzie mogła korzystać ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że z dniem 20 września 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 939), które zmieniają dotychczasowe zasady obrotu wyrobami węglowymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

* węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,

* węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,

* koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a.

dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b.

używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c.

używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

* który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Z kolei, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

a.

nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

b.

posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

* niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3.

import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4.

użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5.

użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

a.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,

b.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

c.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

6.

użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

7.

powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu - art. 9a ust. 4 ustawy.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy - art. 9a ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:

(...)

10)

będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych;

11)

będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

1.

w procesie produkcji energii elektrycznej;

2.

w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3.

przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

4.

do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5.

do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6.

w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7.

w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8.

przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9.

przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stosownie do art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1.

w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;

2.

w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;

3.

w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

1.

na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub

2.

w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

W przypadku zwrotu przez finalnego nabywcę węglowego wyrobów węglowych, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, do podmiotu, który sprzedał mu te wyroby, zwrot tych wyrobów odbywa się na podstawie dokumentu dostawy lub faktury korygującej - art. 31a ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 91a. ust. 1 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:

1.

ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;

2.

datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;

3.

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;

4.

datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

W myśl art. 91a ust. 2 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych:

1.

użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub

2.

użytych do celów nieobjętych zwolnieniem

* w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej - art. 91a ust. 3 ustawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, dokument dostawy i inne dokumenty, o których mowa w art. 31a ust. 3, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokumenty zostały wystawione - art. 91a ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 91a. ust. 5 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2.

W przedstawionej we wniosku sytuacji Spółka, jako pośredniczący podmiot węglowy, dokonuje obrotu węglem objętym pozycją CN 2701. Zdaniem Spółki, w opisanym zdarzeniu, podpisanie dokumentu dostawy wyrobów węglowych przez nabywający od niej wyroby węglowe inny pośredniczący podmiot węglowy, w dzień rzeczywistej dostawy/odbioru wyrobów węglowych nie ma wpływu na zwolnienie od podatku akcyzowego, zakładając, iż pozostałe warunki, od których uzależnione jest zwolnienie zostały spełnione.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Należy bowiem wskazać, że w obecnym stanie prawnym - od dnia 20 września 2013 r. - obrót wyrobami węglowymi (sprzedaż) między pośredniczącymi podmiotami węglowymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Zatem, wystawienie takiego dokumentu, w opisanym zdarzeniu przyszłym, nawet jeśli ma znaczenie dla Wnioskodawcy, jest całkowicie neutralne z punktu widzenia przepisów dotyczących podatku akcyzowego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, gdyż w opisanej sytuacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia od akcyzy.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl