ITPP3/443-318/13/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP3/443-318/13/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-318/13/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania dokumentu dostawy wyrobów węglowych w przypadku sprzedaży wyrobów innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie stosowania dokumentu dostawy wyrobów węglowych w przypadku sprzedaży wyrobów innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka dokonuje obrotu węglem objętym pozycją Nomenklatury Scalonej (CN) 2701. Na potrzeby transakcji wyrobami węglowymi, stosownie do przepisu art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, powiadomiła właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. Posiada uzyskane w 2012 r. pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.

Wnioskodawca zamierza wydawać ww. wyroby z placu składowego, gdzie węgiel (będący własnością Spółki) przechowywany jest przez innego przedsiębiorcę na podstawie umowy składu (przechowania) i spedycji. Węgiel będzie nadawany przez ww. przedsiębiorcę (w oparciu o pełnomocnictwo) w imieniu Spółki (ładowany na wagony i przekazywany przewoźnikowi kolejowemu) na adres podmiotu zużywającego, dla którego dokonywany jest zakup przez inny pośredniczący podmiot węglowy.

Sprzedaż dokonywana będzie pomiędzy Spółką a kupującym - pośredniczącym podmiotem węglowym, natomiast dostawa realizowana jest do odbiorcy - podmiotu zużywającego. Po nadaniu, węgiel będzie transportowany przez przewoźnika kolejowego (na podstawie umowy przewozu zawartej ze Spółką) do odbiorcy - podmiotu zużywającego za dokumentem dostawy wypełnionym w imieniu Spółki przez osobę - pracownika przedsiębiorcy składowego/spedytora na podstawie pełnomocnictwa.

W dokumencie dostawy w polu 1 wpisana będzie nazwa Spółki, w polu 2 wpisany będzie adres Spółki, w polu 3 wpisana będzie nazwa Spółki, w polu 4 wpisany będzie adres Spółki, w polu 5 wpisany będzie adres placu składowego, z którego wydany jest węgiel, w polu 6 wpisana będzie data nadania węgla, w polu 7 wpisana będzie data i podpis osoby, która w imieniu Spółki wystawiła dokument dostawy, w polu 8 wpisana będzie data i podpis osoby, która w imieniu Spółki wydała wyroby węglowe do przemieszczenia, w polu 9 wpisana będzie nazwa odbiorcy - podmiotu zużywającego, w polu 10 wpisany będzie adres odbiorcy - podmiotu zużywającego, w polu 11 wpisany będzie adres odbiorcy - podmiotu zużywającego, na który nadawane i przewożone transportem kolejowym są wyroby węglowe stanowiące przedmiot sprzedaży przez Spółkę na rzecz kupującego, w polu 12 wpisana będzie data faktycznego odbioru wyrobów węglowych przez odbiorcę - podmiot zużywającego, w polu 14 upoważniony pracownik odbiorcy - podmiotu zużywającego złoży podpis i wpisze datę faktycznego odbioru wyrobów węglowych. Z kolei, w polu 15 wpisane będą w rubrykach: 2 - węgiel kamienny, 3 - 2701, 4 - ilość w 1000 kg, 5 - Sprzedaż dla zużywającego podmiotu węglowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Odbiorca będzie prowadził ewidencję wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Jako podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, oświadczy, że zużywa wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej. Kupujący - pośredniczący podmiot węglowy oświadczy dodatkowo w umowie, że odbiorca - podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, oświadcza, że zużywa wyroby węglowe w procesie produkcji energii elektrycznej.

Dokument dostawy będzie wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:

1.

pierwszy jest przeznaczony dla kupującego - pośredniczącego podmiotu węglowego z którym zawarta jest umowa sprzedaży (wysyłany jest pocztą na adres kupującego);

2.

drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru (w dzień po ich nadaniu) przez odbiorcę - podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie podpisywany i zwracany Spółce;

3.

trzeci jest przeznaczony dla Spółki - pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe;

4.

czwarty jest przeznaczony dla Spółki - pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podpisanie dokumentu dostawy wyrobów węglowych przez odbierającego - podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, będzie miało wpływ na zwolnienie sprzedawanych przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych z podatku akcyzowego.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą, warunkiem zwolnienia jest między innymi dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Przedmiotowy dokument musi odpowiadać warunkom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Zdaniem Spółki, podpisanie dokumentu dostawy wyrobów węglowych przez odbierającego - podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, nie będzie miało wpływu na zwolnienie sprzedawanych przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych od akcyzy, zakładając, iż pozostałe warunki, od których uzależnione jest zwolnienie zostały spełnione.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot:

a.

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

b.

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

W przypadku wyrobów węglowych, zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju. W myśl ust. 2 pkt 1 cytowanego artykułu, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Natomiast, zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z art. 31a ust, 4 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy - art. 32 ust. 11 ustawy.

Spółka wskazuje, że wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych oraz zasady jego stosowania zawarto w treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2010 r. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. Instrukcję wypełnienia dokumentu dostawy wyrobów węglowych - załącznik 1a - zawarto w jego treści. Zgodnie z treścią § 2 w ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy, w przypadku: przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego. W myśl § 2 ust. 6a rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których:

1.

pierwszy jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego albo dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, do których są przemieszczane wyroby węglowe;

2.

drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy;

3.

trzeci jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wydaje wyroby węglowe;

4.

czwarty jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił dokument dostawy.

Spółka będzie dokonywać sprzedaży wyrobów węglowych z momentem ich dostarczenia przez przewoźnika kolejowego do odbiorcy - podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy (przewoźnik podstawia wagony we wskazane miejsce - bocznicę/tory ogólne odbiorcy określone przez kupującego w umowie sprzedaży). Odbiorca wyrobów - podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, potwierdza ich odbiór w dniu odbioru.

Reasumując, w ocenie Spółki, będzie mogła korzystać ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, że z dniem 20 września 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 939), które zmieniają dotychczasowe zasady obrotu wyrobami węglowymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, wyroby węglowe, to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Zgodnie z treścią wskazanego załącznika do wyrobów akcyzowych zalicza się:

* węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowane do kodu CN 2701,

* węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2702,

* koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, klasyfikowany do kodu CN 2704 00.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a.

dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b.

używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c.

używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

* który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Z kolei, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy finalny nabywca węglowy to podmiot, który:

a.

nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub

b.

posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

* niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

3.

import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

4.

użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

5.

użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

a.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,

b.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

c.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

6.

użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

7.

powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu - art. 9a ust. 4 ustawy.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych pośredniczącemu podmiotowi węglowemu sprzedawca może zażądać od niego przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, a w razie odmowy jego przedstawienia może odmówić sprzedaży wyrobów węglowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy - art. 9a ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:

(...)

10)

będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych;

11)

będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

1.

w procesie produkcji energii elektrycznej;

2.

w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3.

przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

4.

do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5.

do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6.

w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7.

w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

8.

przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;

9.

przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stosownie do art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1.

w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;

2.

w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;

3.

w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

Zgodnie z art. 31a ust. 4 ustawy, podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

1.

na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub

2.

w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:

1.

ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;

2.

datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;

3.

imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;

4.

datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.

W myśl art. 91a ust. 2 ustawy, pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych:

1.

użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub

2.

użytych do celów nieobjętych zwolnieniem

* w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej - art. 91a ust. 3 ustawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, dokument dostawy i inne dokumenty, o których mowa w art. 31a ust. 3, powinny być przechowywane do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokumenty zostały wystawione - art. 91a ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 91a. ust. 5 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż akcyza, jeżeli zawiera ona wszystkie dane wymienione w ust. 1 lub 2.

W przedstawionej we wniosku sytuacji Spółka, jako pośredniczący podmiot węglowy, dokonuje obrotu węglem objętym pozycją CN 2701. Posiada pisemne potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Zdaniem Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, kwestia podpisania dokumentu dostawy wyrobów węglowych przez odbierającego - podmiot zużywający wyroby węglowe do celów opałowych - nie będzie miała wpływu na zwolnienie od akcyzy sprzedawanych przez pośredniczący podmiot węglowy wyrobów węglowych, zakładając, iż pozostałe warunki, od których uzależnione jest zwolnienie zostały spełnione.

Mając na uwadze zdarzenie opisane we wniosku oraz obowiązujące regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Należy bowiem stwierdzić, że zgodnie z art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia od podatku akcyzowego, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu jest - między innymi - potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego. Przepisy regulujące przedmiotową kwestię jednoznacznie nakładają na pośredniczący podmiot węglowy obowiązek uzyskania na dokumencie dostawy podpisu finalnego nabywcy węglowych (podmiotu zużywającego wyroby węglowe do celów opałowych). Podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego może zostać złożony na dokumencie dostawy lub fakturze lub też w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Należy jednakże podkreślić, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 20 września 2013 r. Wnioskodawca, w opisanym we wniosku zdarzeniu, sprzedając wyroby węglowe innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu co do zasady nie będzie zobowiązany do wystawienia dokumentu dostawy. Zatem opisana kwestia stała się faktycznie bezprzedmiotowa.

Końcowo odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego wskazać należy, iż obowiązujący wzór dokumentu dostawy wyrobów węglowych oraz zasady jego stosowania zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 1108), Instrukcję wypełnienia dokumentu dostawy wyrobów węglowych - załącznik nr 2 - zawarto w jego treści. Zgodnie z § 11 wskazanego rozporządzenia, druki dokumentów dostawy wyrobów węglowych, sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 196) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Informuje się, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie praw i obowiązków Wnioskodawcy, kwestia zwolnienia od akcyzy kontrahenta Spółki - pośredniczącego podmiotu węglowego nie może być przedmiotem rozstrzygnięcia z uwagi na fakt, że w tym zakresie Wnioskodawca nie jest Zainteresowanym w sprawie w rozumieniu art. 14a § 1 O.p.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl