Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP3/443-29B/08/WW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2008 r. "K" złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

"K" jest instytucją kultury działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Usługi bibliotek - zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach - są ogólnie dostępne i bezpłatne. Usługi nieodpłatnego wypożyczania książek i wydawnictw przez bibliotekę nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Poza usługami wypożyczania książek i wydawnictw instytucja wykonuje usługi, które zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu, do usług tych należą min. wypożyczanie kaset video, karty dostępu, konferencje, szkolenia, sprzedaż własnych wydawnictw, usługi ksero, usługi poligraficzne i introligatorskie, wynajmy sal i pokoi hotelowych, dzierżawy. Przychody ze sprzedaży stanowią około 5% przychodów. Na działalność statutową (pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją, np. energia elektryczna, ogrzewanie, remonty, konserwacje, telekomunikacja) instytucja otrzymuje dotację podmiotową.

Ponieważ nie jest możliwe całkowite wyodrębnienie czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, instytucja pomniejsza kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ustawy o VAT, natomiast od czynności związanych wyłącznie z działalnością statutową instytucja nie odlicza podatku naliczonego od dokonanych zakupów.

W latach 2008-2010 instytucja będzie realizowała programy inwestycyjne ze środków pochodzących w części z budżetu, a w części z funduszy pomocowych w formie dotacji rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt "B" ma być realizowana w latach 2008-2009, nakłady planowane są na poziomie 1.734.800 zł.

Zadaniem projektu jest stworzenie katalogu centralnego zasobów publicznych i naukowych, ochrona dziedzictwa regionalnego, archiwizacja najcenniejszych zbiorów. Projekt jest również wynikiem scalenia pojedynczych działań bibliotek i usystematyzowania prac w celu wyeliminowania powielania tych dokumentów. Głównymi odbiorcami będą czytelnicy, którzy będą mogli w swobodny sposób korzystać z powstałego katalogu, który będzie udostępniany bezpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją zadania "B" instytucja będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktur dotyczących realizacji tego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy instytucja nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

W ocenie Wnioskodawcy projekt służyć będzie wyłącznie działalności statutowej, polegającej - mocą ustawy o bibliotekach - na bezpłatnym świadczeniu usług i które nie wypełniają dyspozycji przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl