ITPP3/443-276/14/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-276/14/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2014 r. (wpływ 3 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia należnego podatku z tytułu używania wyrobów gazowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia należnego podatku z tytułu używania wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, podatnik podatku akcyzowego, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług dystrybucji energii elektrycznej. W ramach prowadzonej działalności świadczy również usługi najmu pomieszczeń biurowych oraz lokali użytkowych i lokali mieszkalnych. W wynajmowanych pomieszczeniach i lokalach, jak również w budynkach należących i użytkowanych przez Wnioskodawcę, do ogrzewania wykorzystywany jest gaz ziemny w stanie gazowym. W związku z powyższym, po wprowadzeniu przez ustawodawcę zmian do przepisów ustawy o podatku akcyzowym, ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1231), w zakresie obowiązków podatkowych wynikających ze zużywania wyrobów gazowych oraz odsprzedaży tych wyrobów, Wnioskodawca uznał za prawidłowe zarejestrowanie się jako pośredniczący podmiot gazowy. Zgodnie z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, pismem z dnia 29 października 2013 r., powiadomił Naczelnika Urzędu Celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy. Po otrzymaniu w dniu 5 listopada 2013 r. pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, przekazał tę informację podmiotom, od których dokonywał nabyć wyrobów gazowych (dalej zwanych Sprzedającymi). Po przekazaniu takiej informacji oraz złożeniu wymaganych oświadczeń, Sprzedający począwszy od 1 listopada 2013 r. wystawiał faktury VAT, w których nie był naliczany podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży wyrobów gazowych. Wnioskodawca, jako pośredniczący podmiot gazowy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r. rozliczał podatek akcyzowy z tytułu użycia wyrobów gazowych, zgodnie z art. 11b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, oraz prowadził ewidencję zgodnie z art. 91b ustawy. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że użycie wyrobów gazowych nie korzystało ze zwolnienia od podatku akcyzowego i w całości podlegało opodatkowaniu. W rzeczywistości jednak Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży wyrobów gazowych.

Wnioskodawca ponosi koszty ogrzewania z wykorzystaniem wyrobów gazowych, a następnie częściowo rozlicza je z najemcami na dwa sposoby. W przypadku części umów najmu przewidują one jedynie wynagrodzenie za najem, a sama kalkulacja czynszu zawiera koszty poniesione na ogrzanie, bez wyodrębniania kwoty należnej za wyroby gazowe. Natomiast część umów dotycząca najmu pomieszczeń i lokali osobno określa wysokość samego czynszu, a osobno określa m.in. opłatę za ogrzewanie przez przyjęcie klucza podziału wydatków poniesionych za to ogrzewanie wynikającej z faktury otrzymanej od Sprzedawcy wyrobów gazowych. Ustalenie takiego klucza podziału polega na określeniu stosunku zajmowanej powierzchni do całkowitej powierzchni danego budynku. Innymi słowy najemca partycypuje w kosztach poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu ogrzewania w wysokości zależnej od użytkowanej powierzchni, a nie od faktycznego zużycia wyrobów gazowych do ogrzania wynajmowanych pomieszczeń i lokali. Wnioskodawca dla wynajmowanych pomieszczeń czy lokali nie posiada zainstalowanych urządzeń pomiarowych, na podstawie których byłby w stanie określić faktyczne zużycie wyrobów gazowych.

Po ponownym przeanalizowaniu stanu faktycznego Wnioskodawca ustalił, że nie dokonuje sprzedaży wyrobów gazowych finalnym nabywcom w ramach świadczonych usług najmu, zatem nie powinien był rejestrować się jako pośredniczący podmiot gazowy dla potrzeb podatku akcyzowego.

Z tego względu na podstawie art. 16 ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym, pismem z dnia 5 marca 2014 r. Wnioskodawca poinformował Naczelnika Urzędu Celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy. Następnie po otrzymaniu od Naczelnika Urzędu Celnego potwierdzenia wyrejestrowania, poinformował o tym fakcie Sprzedającego. Począwszy od 1 marca 2014 r. Sprzedający wystawia faktury VAT na wyroby gazowe naliczając przy tym podatek akcyzowy.

Wnioskodawca w okresie od listopada 2013 r. do marca 2014 r. rozliczył podatek akcyzowy z tytułu użycia wyrobów gazowych w pełnej wysokości, nie korzystając z żadnego zwolnienia z tego tytułu ani z zerowej stawki akcyzy. Rozliczenia dokonywane w tym okresie nie miały wpływu na uszczuplenie podatku akcyzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, który zarejestrował się jako pośredniczący podmiot gazowy pomimo tego, że faktycznie nie wykonywał działalności powodującej obowiązek rejestracji w tym zakresie i nie spełniał ustawowej definicji pośredniczącego podmiotu gazowego, był zobowiązany do rozliczania podatku akcyzowego z tytułu używania wyrobów gazowych przez okres, w którym posługiwał się urzędowym potwierdzeniem przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, sam fakt złożenia przez podatnika zgłoszenia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy zobowiązuje Wnioskodawcę do rozliczania podatku akcyzowego z tytułu użycia wyrobów gazowych zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Bez znaczenia pozostaje tu, czy Wnioskodawca faktycznie prowadził działalność jako pośredniczący podmiot gazowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlegają wyroby akcyzowe, do których zalicza się m.in. wyroby gazowe. Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym, wyroby gazowe, to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W przypadku wyrobów gazowych, jak wskazuje art. 9c ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, albo jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, albo nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy o podatku akcyzowym, pośredniczącym podmiotem gazowym jest podmiot mający siedzibę tub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju:

a.

dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub

b.

używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c.

używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub

d.

będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub

e.

będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub

f.

będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub

g.

będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym

* który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym, finalnym nabywcą gazowym jest podmiot, który nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe, który nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku akcyzowym, podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy, jest obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Po dokonaniu powyższego zgłoszenia, podatnik posługuje się dla celów podatkowych potwierdzeniem przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, które wydawane jest przez naczelnika właściwego urzędu celnego. Ustawodawca obciążył sprzedawcę obowiązkiem ustalenia, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy, jednak wydaje się, że sprzedawca po otrzymaniu urzędowego potwierdzenia, że nabywca został zarejestrowany jako pośredniczący podmiot gazowy, nie ma prawa wystawienia faktury z naliczonym podatkiem akcyzowym. Przepis art. 9c ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że jedynie w przypadku odmowy przedstawienia przedmiotowego potwierdzenia sprzedawca może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy. W innym przypadku sprzedawca nie ma możliwości zakwestionować faktu, że nabywca jest pośredniczącym podmiotem gazowym. Nie ma więc znaczenia czy nabywca faktycznie prowadzi działalność jako pośredniczący podmiot gazowy.

Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Jeżeli więc Wnioskodawca powiadomił pisemnie Naczelnika Urzędu Celnego o tym, że zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot gazowy i otrzymał urzędowe potwierdzenie przyjęcia tego powiadomienia, to ma również prawo posługiwać się takim potwierdzeniem, a sprzedawca ma obowiązek sprzedać wyroby gazowe po cenie nieuwzględniającej akcyzę.

W tym przypadku przedmiotem opodatkowania akcyzą było użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy i na tej podstawie Wnioskodawca rozliczył akcyzę w okresie, w którym posługiwał się potwierdzeniem przyjęcia powiadomienia o rozpoczęciu działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl