ITPP3/443-260/12/MD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP3/443-260/12/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2012 r. (data wpływu 29 listopada 2012 r.), uzupełnionym w dniu 6 grudnia 2012 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 6 grudnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub realizuje swoje działania (zadania) we współpracy z partnerami, a w szczególności samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz poszczególnymi związkami sportowymi. Jego statutowa działalność przejawia się m.in. w:

* rozwijaniu umiejętności członków klubu w różnych dyscyplinach sportu oraz stałym podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej,

* ochronie i promocji zdrowia,

* działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,

* działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

* krajoznawstwie oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

* upowszechnianiu kultury fizycznej,

* porządku i bezpieczeństwie publicznym oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

* działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współdziałania między społeczeństwami,

* promocji i organizacji wolontariatu.

W okresie od 1 maja 2012 r. do 31 października 2012 r. Klub realizował zadanie (projekt) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 - "Małe projekty". W ramach tego projektu zakupione zostały m.in.: 2 toalety typu toi-toi, 3 przenośne wieszaki na ubrania, 4 parkingi dla rowerów, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 4 zestawy słuchawek panoramicznych, netbook, dyktafon cyfrowy oraz 3 zewnętrzne kamery internetowe. Celem projektu była promocja oleckiego kompleksu sportowego. Klub złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność ostateczną. Aby możliwe było uznanie kosztów związanych z podatkiem od towarów i usług za kwalifikowane, niezbędne jest przedłożenie interpretacji indywidualnej potwierdzającej, że Klub nie ma możliwości uzyskania zwrotu tego podatku. Zakupiony sprzęt nie będzie służył do sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym w uzupełnieniu do wniosku zadano następujące pytanie.

Czy Klub ma prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy (sprecyzowanym w uzupełnieniu do wniosku), nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w ramach ww. projektu, gdyż nabyte towary i usługi nie służyły i nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Tym samym nie są spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) - dalej ustawa - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy również zauważyć, iż w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr, 73 poz. 392 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z treści złożonego wniosku wynika, że w okresie od 1 maja 2012 r. do 31 października 2012 r. Klub realizował projekt. W ramach tego projektu nabyte zostały m.in.: 2 toalety typu toi-toi, 3 przenośne wieszaki na ubrania, 4 parkingi dla rowerów, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 4 zestawy słuchawek panoramicznych, netbook, dyktafon cyfrowy oraz 3 zewnętrzne kamery internetowe. Celem projektu była promocja oleckiego kompleksu sportowego. Nabyty sprzęt nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej w rozumieniu podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie został spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary nabywane w ramach projektu realizowanego przez Klub nie służyły i nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Klub nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. zadań. Klub nie ma również możliwości uzyskania zwrotu tego podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., gdyż środki wskazane we wnioski, nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl